Skip to content Skip to footer
Search

Erakliendid

Isikuandmete kogumine

Meie põhimõte on koguda vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud spetsiifilisteks, varem defineeritud otstarveteks ja me palume, et meie kliendid jagaksid meiega oma isikuandmeid vaid ulatuses, mis on nimetatud otstarveteks tingimata vajalik.

Kui peame isikuandmeid töötlema teenuste osutamiseks, palume klientidel anda teistele asjassepuutuvatele andmesubjektidele, nt perekonnaliikmetele, asjakohast teavet isikuandmete kasutamise kohta.

Võttes arvesse eraklientidele osutavate teenuste mitmekesisust, töötleme erinevaid isikuandmete kategooriaid, olenevalt sellest, millised neist on pakutavate teenuste seisukohast asjakohased:

  • kontaktandmed;

  • äritegevus;

  • teave perekonna kohta;

  • sissetulek, maksustamine ja muud rahalised üksikasjad ning

  • investeeringud ja muud finantshuvid.

Võime teatud teenuste või toimingute jaoks ja juhul, kui see on seadusega nõutav või kui üksikisik on oma nõusoleku andnud, koguda ka isikuandmete erikategooriaid.   

Üldiselt kogume isikuandmeid klientidelt või kolmandatelt isikutelt, kes tegutsevad asjaomase kliendi juhiste kohaselt.

Isikuandmete kasutamine

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Professionaalsete teenuste osutamine

Osutame mitmesuguseid professionaalseid teenuseid. Osad teenused eeldavad isikuandmete töötlemist, et saaksime pakkuda nõu ja teenuseväljundeid. Näiteks kasutame isikuandmeid, et osutada õigusteenuseid menetlustoimingutes.  

Meie äri ja teenuste haldamine, juhtimine ja arendamine

Töötleme isikuandmeid äri käigushoidmiseks, sh:

  • kliendisuhete haldamiseks;
  • ettevõtete ja teenuste arendamiseks (nt kliendi vajaduste kindlakstegemine ja teenuste osutamise parandamine);
  • IT-süsteemide haldamiseks ja kasutamiseks;
  • ürituste korraldamiseks või nende korraldamise lihtsustamiseks ning
  • meie veebilehe, süsteemide ja rakenduste haldamiseks ja juhtimiseks.

Infoturbe, kvaliteedi- ja riskijuhtimismeetmed

Rakendame enda ja klientide kohta käiva teabe (sh isikuandmete) kaitseks turvameetmeid, mis hõlmavad turvariskide kindlakstegemist, uurimist ja kõrvaldamist. Isikuandmeid võidakse töödelda osana meie turvaseirest; nt automaatsed skannimised ohtlike e-kirjade kindlakstegemiseks. Jälgime klientidele osutatavaid teenuseid kvaliteedihindamise eesmärgil, mis võib hõlmata asjaomases kliendifailis sisalduvate isikuandmete töötlemist. Rakendame strateegiaid ja protseduure teenuste kvaliteedi jälgimiseks ja kliendisuhetega seotud riskide juhtimiseks. Kogume ja säilitame isikuandmeid osana kliendisuhete loomise ja vastuvõtumenetlustest.  

Klientidele teabe pakkumine meie ja teenuste kohta

Kasutame klientide kontaktandmeid kohaldatava seadusega kooskõlas meie ja teenuste kohta meie hinnangul vajaliku teabe pakkumiseks. Näiteks valdkonnauudised ja ülevaated; muud asjakohased teenused ja kutsed üritustele.

Seaduse, määruse või kutseühingu (millesse kuulume) nõuete järgmine

Meil on sarnaselt kõigile teistele professionaalsete teenuste osutajatele õiguslikud, regulatiivsed ja ametialased kohustused. Meil on kohustus säilitada teatud andmeid tõendamaks, et meie teenuseid osutatakse kooskõlas kohalduvate kohustustega ning need andmed võivad sisaldada isikuandmeid.

Töötlemise õiguslik alus

Kui selles jaos osutatud isikuandmete töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osaline on andmesubjekt, näiteks siis, kui töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks, põhineb töötlemine meie vahel sõlmitud lepingul, kui õiguslikul alusel. Kui andmete töötlemine on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks, nt maksuõigusliku kohustuste täitmiseks või osutatud professionaalsete teenuste tõendamiseks või dokumenteerimiseks, põhineb töötlemine meie õiguslikul kohustusel. Kui isikuandmeid töödeldakse muudel eespool nimetatud otstarvetel, toetume õigustatud huvile või nõusolekule, kui andmesubjektilt on nõusolekut küsitud.

Andmete säilitamine

Säilitame töödeldud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle otstarbe täitmiseks, mille jaoks neid koguti (sh kui see on kohaldatava seaduse või määrusega nõutav).

Spetsiifiliste õiguslike, regulatiivsete või lepinguliste nõuete puudumisel on meie andmete ja teenuste osutamise käigus loodud muude dokumentaalsete tõendite baassäilitustähtaeg maksimaalselt 10 aastat.

Leia meid ka sotsiaalmeediast