Skip to content Skip to footer
Search

Meie äriklientidega seotud üksikisikud

Isikuandmete kogumine

Meie põhimõte on koguda vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud spetsiifilisteks, varem defineeritud otstarveteks ja me palume, et meie kliendid jagaksid meiega isikuandmeid vaid ulatuses, mis on nimetatud otstarveteks tingimata vajalik.

Kui peame isikuandmeid töötlema professionaalsete teenuste osutamiseks, palume oma kliente, et nad annaksid andmesubjektidele vastavat teavet neid puudutavate isikuandmete kasutamise kohta. Kui see on asjakohane, soovitame oma klientidel viidata käesolevate Põhimõtete relevantsetele osadele, et andmesubjektidel oleks ülevaade, kuidas meie, volitatud töötlejana, kliendi poolt edastatud isikuandmeid töötleme.

Üldiselt kogume isikuandmeid oma klientidelt või kolmandatelt isikutelt, kes tegutsevad kliendi juhiste kohaselt.

Isikuandmed võivad sisaldada nime, tööandja nime, kontakti ametinimetust, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muid ärikontakti andmeid.  

Isikuandmete kasutamine

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Professionaalsete teenuste osutamine

Osutame mitmesuguseid professionaalseid teenuseid. Osad teenused eeldavad isikuandmete töötlemist, et saaksime pakkuda nõu ja teenuseväljundeid.

Meie äri ja teenuste haldamine, juhtimine ja arendamine

Töötleme isikuandmeid oma äri käigushoidmiseks, sh:

  • kliendisuhete haldamiseks;
  • äri ja teenuste arendamiseks (nt kliendi vajaduste kindlakstegemine ja teenuste osutamise parandamine);
  • IT-süsteemide haldamiseks ja kasutamiseks;
  • ürituste korraldamiseks või nende korraldamise lihtsustamiseks ning
  • meie veebilehe, süsteemide ja rakenduste haldamiseks ning juhtimiseks.

Infoturbe, kvaliteedi- ja riskijuhtimismeetmed

Rakendame enda ja klientide kohta käiva teabe (sh isikuandmete) kaitseks turvameetmeid, mis hõlmavad turvariskide kindlakstegemist, uurimist ja kõrvaldamist. Isikuandmeid võidakse töödelda osana meie turvaseirest; nt automaatsed skannimised ohtlike e-kirjade kindlakstegemiseks. Jälgime klientidele osutatavaid teenuseid kvaliteedihindamise eesmärgil, mis võib hõlmata asjaomases kliendifailis sisalduvate isikuandmete töötlemist. Rakendame strateegiaid ja protseduure teenuste kvaliteedi jälgimiseks ja kliendisuhetega seotud riskide juhtimiseks. Kogume ja säilitame isikuandmeid osana kliendisuhete loomise ja vastuvõtumenetlustest.

Seaduse, määruse või kutseühingu (millesse kuulume) nõuete järgmine

Meil on sarnaselt kõigile teistele professionaalsete teenuste osutajatele õiguslikud, regulatiivsed ja ametialased kohustused. Meil on kohustus säilitada teatud andmeid tõendamaks, et meie teenuseid osutatakse kooskõlas kohalduvate kohustustega ning need andmed võivad sisaldada isikuandmeid.

Töötlemise õiguslik alus

Kui meie suhtes kehtib õiguslik kohustus, mille kohaselt on vaja isikuandmeid töödelda, nt maksukohustuste täitmisel või osutatud professionaalsete teenuste tõendamisel või dokumenteerimisel, põhineb meie äriklientidega seotud üksikisikute isikuandmete töötlemine õiguslikul kohustusel (õiguslik alus).

Võime töödelda ka meie äriklientidega seotud üksikisikute andmeid oma õigustatud ärihuvide (nt andmesubjekti tööandjale teenuste osutamine) või nõusoleku alusel, kui andmesubjektilt on nõusolekut küsitud.

Andmete säilitamine

Säilitame töödeldud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle otstarbe täitmiseks, mille jaoks neid koguti (sh kui see on kohaldatava seaduse või määruse alusel nõutav).

Spetsiifiliste õiguslike, regulatiivsete või lepinguliste nõuete puudumisel on meie andmete ja teenuste osutamise käigus loodud muude dokumentaalsete tõendite baassäilitustähtaeg maksimaalselt 10 aastat.

Leia meid ka sotsiaalmeediast