Skip to content Skip to footer
Search

Tarnijad (sh alltöövõtjad ja üksikisikud, kes on meie tarnijate ja alltöövõtjatega seotud

Isikuandmete kogumine

Kogume ja töötleme tarnijate (sh alltöövõtjate ning varustajate ja alltöövõtjatega seotud üksikisikute) isikuandmeid, et hallata ärisuhet, lepingut, kasutada meie tarnijate teenuseid ja vajadusel osutada klientidele professionaalseid teenuseid. 
 

Isikuandmete kasutamine

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Teenuste tarbimine

Töötleme tarnijate ja nende töötajate isikuandmeid, kuivõrd see on teenuste kasutamiseks vajalik. Näiteks kui tarnija osutab meile kinnisvarahalduse teenust või muid allhanke korras osutatavaid teenuseid, töötleme nende üksikisikute isikuandmeid, kes meile teenuseid osutavad.

Klientidele professionaalsete teenuste osutamine

Kui tarnija aitab meil klientidele professionaalseid teenuseid pakkuda, töötleme teenuste osutamise protsessi kaasatud üksikisikute isikuandmeid, et hallata ja juhtida suhet tarnija ja asjaomaste üksikisikutega ning et pakkuda nimetatud teenuseid oma klientidele (nt kui tarnija saadab PwC meeskonda töötajaid, kes osutavad meie klientidele professionaalseid teenuseid).

Meie äri ja teenuste haldamine, juhtimine ja arendamine

Töötleme isikuandmeid oma äri käigushoidmiseks, sh:

  • suhete haldamiseks varustajatega;
  • äri ja teenuste arendamiseks (nt kliendi vajaduste kindlakstegemine ja teenuste osutamise parandamine);
  • IT-süsteemide haldamiseks ja kasutamiseks;
  • ürituste korraldamiseks või nende korraldamise lihtsustamiseks ja
  • meie veebilehe, süsteemide ja rakenduste haldamiseks ja juhtimiseks.

Infoturbe, kvaliteedi- ja riskijuhtimismeetmed

Rakendame enda ja klientide kohta käiva teabe (sh isikuandmete) kaitseks turvameetmeid, mis hõlmavad turvariskide kindlakstegemist, uurimist ja kõrvaldamist. Isikuandmeid võidakse töödelda osana meie turvaseirest; nt automaatsed skannimised ohtlike e-kirjade kindlakstegemiseks. Rakendame tegevuspõhimõtteid ja protseduure, et jälgida teenuste kvaliteeti ja juhtida tarnijatega seotud riske. Kogume ja säilitame isikuandmeid osana tarnijatega lepingu sõlmimise protsessist. Jälgime osutatud teenuseid kvaliteedi hindamiseks ja selleks võib olla vaja isikuandmeid töödelda.

Teabe pakkumine meie ja meie teenuste kohta

Kasutame ärikontaktide andmeid enda ja meie teenuste kohta meie hinnangul vajaliku teabe andmiseks, v.a. olukorras, kus klient on palunud seda mitte teha. Näiteks valdkonnauudised ja ülevaated; muud asjakohased teenused ja kutsed üritustele.

Seaduse, määruse või kutseühingu (millesse kuulume) nõuete järgmine

Meil on sarnaselt kõigile teistele professionaalsete teenuste osutajatele õiguslikud, regulatiivsed ja ametialased kohustused. Meil on kohustus säilitada teatud andmeid tõendamaks, et meie teenuseid osutatakse kooskõlas kohalduvate kohustustega ning need andmed võivad sisaldada isikuandmeid.

Töötlemise õiguslik alus

Kui selles alajaos osutatud isikuandmete töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osaline on andmesubjekt, näiteks siis, kui töötlemistoimingud on vajalikud teenuse kasutamiseks, põhineb töötlemine lepingulisel õiguslikul alusel. Kui andmete töötlemine on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks, nt maksuõigusliku kohustuste täitmiseks või osutatud professionaalsete teenuste tõendamiseks või dokumenteerimiseks, põhineb töötlemine meie õiguslikul kohustusel. Kui isikuandmeid töödeldakse muudel eespool nimetatud otstarvetel, toetume õigustatud huvile (nt teenuste kasutamine; teenuste osutamine; meie äri haldamine, juhtimine ja arendamine; infoturbe, kvaliteedi- ja riskijuhtimismeetmed) või nõusolekule, kui andmesubjektilt on nõusolekut küsitud.
 

Andmete säilitamine

Säilitame töödeldud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle otstarbe täitmiseks, mille jaoks neid koguti (sh kui see on kohaldatava seaduse või määruse alusel nõutav).

Isikuandmeid võib säilitada eelnimetatust pikema aja jooksul, kui pikem säilitamisperiood on seaduse või määrusega nõutav ja kui see on vajalik juriidiliste õiguste kehtestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

Leia meid ka sotsiaalmeediast