Skip to content Skip to footer
Search

Üksikisikud, kelle isikuandmeid saame seoses klientidele teenuste pakkumisega

Isikuandmete kogumine

Meie põhimõte on koguda vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud spetsiifilisteks, varem defineeritud otstarveteks ja me palume, et meie kliendid jagaksid meiega oma isikuandmeid vaid ulatuses, mis on nimetatud otstarveteks tingimata vajalik.

Kui peame teenuste osutamiseks isikuandmeid töötlema, palume klientidel anda asjaomastele andmesubjektidele isikuandmete kasutamise kohta vajalikku teavet.  

Kogume ja kasutame klientide kontaktandmeid selleks, et hallata ja säilitada kliendisuhet nimetatud üksikisikutega. Vaadake käesolevates Põhimõtetes ära toodud äriklientide alajaotust lisateabe saamiseks sellist tüüpi andmete töötlemise kohta.

Võttes arvesse klientidele osutavate teenuste mitmekesisust, töötleme erinevaid isikuandmete kategooriaid, sh:

 • kontaktandmed;

 • äritegevus;

 • teave ettevõtte juhatuse ja töötajate kohta;

 • palk ja muud rahalised üksikasjad;

 • investeeringud ja muud finantshuvid;

 • teave klientide või kolmanda isikute õigustatud huve mõjutava tegevuse kohta.

Üldiselt kogume isikuandmeid klientidelt või kolmandatelt isikutelt, kes tegutsevad asjaomase kliendi juhiste kohaselt. Osade teenuste kontekstis, nt nõustamisel kliente kohtueelses- või kohtumenetluses võime tõendeid kogudes töödelda ka isikuandeid mõne asjassepuutuva isiku käitumise või tegevuse kohta, mida saame avalikest allikatest, järelevalveasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt.

Isikuandmete kasutamine

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Professionaalsete teenuste osutamine

Osutame mitmesuguseid professionaalseid teenuseid.  Osad teenused eeldavad isikuandmete töötlemist, et saaksime pakkuda nõu ja teenuseväljundeid.

Meie äri ja teenuste haldamine, juhtimine ja arendamine

Töötleme isikuandmeid oma äri käigushoidmiseks, sh:

 • kliendisuhete haldamiseks;
 • ettevõtete ja teenuste arendamiseks (nt kliendi vajaduste kindlakstegemine ja teenuste osutamise parandamine);
 • IT-süsteemide haldamiseks ja kasutamiseks;
 • ürituste korraldamiseks või nende korraldamise lihtsustamiseks ja
 • meie veebilehe, süsteemide ja rakenduste haldamiseks ja juhtimiseks.

Infoturbe, kvaliteedi- ja riskijuhtimismeetmed

Rakendame enda ja klientide kohta käiva teabe (sh isikuandmete) kaitseks turvameetmeid, mis hõlmavad turvariskide kindlaks tegemist, uurimist ja kõrvaldamist. Isikuandmeid võidakse töödelda osana meie turvaseirest; nt automaatsed skannimised ohtlike e-kirjade kindlakstegemiseks.  Jälgime klientidele osutatavaid teenuseid kvaliteedihindamise eesmärgil, mis võib hõlmata asjaomases kliendifaili sisalduvate isikuandmete töötlemist. Meil on paika pandud strateegiad ja protseduurid teenuste kvaliteedi jälgimiseks ja kliendisuhetega seotud riskide juhtimiseks.  

Seaduse, määruse või kutseühingu (millesse kuulume) nõuete järgimine

Meil on sarnaselt kõigile teistele professionaalsete teenuste osutajatele õiguslikud, regulatiivsed ja ametialased kohustused. Meil on kohustus säilitada teatud andmeid tõendamaks, et meie teenuseid osutatakse kooskõlas kohalduvate kohustustega ning need andmed võivad sisaldada isikuandmeid.

Töötlemise õiguslik alus

Kui klientidelt teenuste osutamise käigus saadud isikuandmete töötlemine on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks, nt maksuõiguslike kohustuste täitmiseks või osutatud professionaalsete teenuste tõendamiseks või dokumenteerimiseks, põhineb töötlemine meie õiguslikul kohustusel. Kui eespool nimetatud isikuandmeid töödeldakse muudel selles jaos määratletud otstarvetel, toetume enda või oma kliendi õigustatud huvile või nõusolekule, kui andmesubjektilt on nõusolekut küsitud.

Andmete säilitamine

Säilitame töödeldud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle otstarbe täitmiseks, mille jaoks neid koguti (sh kui see on kohaldatava seaduse või määruse alusel nõutav).

Spetsiifiliste õiguslike, regulatiivsete või lepinguliste nõuete puudumisel on meie andmete ja teenuste osutamise käigus loodud muude dokumentaalsete tõendite baassäilitustähtaeg maksimaalselt 10 aastat.

Leia meid ka sotsiaalmeediast