Skip to content Skip to footer
Search

Majandusaasta aruande esitamine

Aruannete esitamise tähtaeg ei pikene

Tuletame meelde, et erinevalt eelmisest aastast ei ole seadusandja sel aastal koroonapandeemia tõttu majandusaasta aruande esitamise tähtaega pikendanud. Seega on kohustuslik majandusaasta aruande äriregistrile esitamine kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. 

Paljude ettevõtjate jaoks saabub aruande esitamise tähtaeg 30. juunil. 

Protsess korrektseks algusest lõpuni

Ehkki majandusaasta aruande tegelik koostamine on enamasti ühingu finantstiimi või välise raamatupidamisteenuse osutaja kanda, on tegevjuhtkonna kohustus tagada, et äriregistrisse jõuaks õigel ajal õigesti koostatud, allkirjastatud ja aktsionäride üldkoosoleku või osanike koosoleku poolt kinnitatud aruanne. Olenevalt ühingust võivad kinnitamisele eelneda veel kohustuslik või vabatahtlik audiitorkontroll ning juhul kui ühingul on nõukogu, tuleb aktsionäride üldkoosolekule või osanikele esitada ka nõukogu arvamus aruande kohta. Algusest lõpuni seaduse ja ühingu põhikirja sätteid järgides tehtud otsused on olulised tõendamaks, et tegevjuhtkonna liikmed on ühingu raamatupidamist korraldanud just nii, nagu neilt oodatakse – korraliku ettevõtja hoolsusega.

Trahvidega patustajate vastu

Justiitsministeeriumi hinnangul on äriühingute aruandlusdistsipliin kohati üsna kasin. Meedia andmetel on tänavu kavas ette võtta nii vanad kui ka uued aruannete esitamise võlad ja hakata õigeks ajaks aruande esitamata jätnud isikuid trahvima. Seejuures on kavas kohaldada hoiatusi ja trahve mitte ainult juriidilistele isikutele endile vaid ka nende juhatuse liikmetele ning likvideerijatele.

Majandusaasta aruande koostamise, kinnitamise ja esitamise etapid:
  • juhatuse poolt majandusaasta aastaaruande, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku koostamine

  • audiitorkontroll (kui audiitorkontroll on äriühingu jaoks kohustuslik või soovitakse majandusaasta aruannet auditeerida vabatahtlikult)

  • nõukogu arvamus, kui ühingul on nõukogu

  • majandusaasta aruande heakskiitmine, kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuse tegemine osanike või aktsionäride poolt (sh Nasdaq CSD informeerimine dividendide maksmisest juhul, kui aktsiad/osad on registreeritud Nasdaq CSD-s)

  • majandusaasta aruande esitamine äriregistrile


Korduma kippuvad küsimused

  • Kas aruande peavad allkirjastama kõik juhatuse liikmed?

Ei pea. Majandusaasta aruande peab allkirjastama vähemalt üks juhatuse liige. Mitu juhatuse liiget peavad aruande allkirjastama vaid juhul, kui juhatuse liikmetel on ühine esindusõigus. 

  • Kas võib nii, et üks juhatuse liige allkirjastab digitaalselt ja teine paberil (nt on erinevas kohas ja üks ei saa digiallkirjastada), aga on ühine esindusõigus?

Majandusaasta aruanne koostatakse ja esitatakse üldjuhul ettevõtjaportaalis ja allkirjad antakse ettevõtjaportaalis. Kõnealusel erijuhul oleks näiteks võimalik edastada allkirjastatud originaalid notarile ning esitada aruanne äriregistrile notari kaudu.

  • Kui pikk ja põhjalik peab olema juhatuse tegevusaruanne?

Tegevusaruandes antakse ülevaade ühingu tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus ühingu finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel. Loetelu tegevusaruande kohustuslikest punktidest leiab raamatupidamise seadusest. Laias laastus võib öelda, et tegevusaruande põhjalikkus on võrdelises seoses äritegevuse mastaapsusega.

  • Kas uus juhatuse liige peab eelmise aasta aruande allkirjastama?

Jah, peab küll. Näiteks kui juhatuse liige valiti ametisse pärast majandusaasta lõppu, aga enne majandusaasta aruande kinnitamist. Uus juhatuse liige kinnitab sellega majandusaasta aruande andmete õigsust ja täielikkust, kuid ei võta vastutust enne tema volituste algust tehtud tehingute eest. 

  • Mis saab, kui aruandest ilmneb, et ühingu omakapital ei vasta seaduses ettenähtud nõuetele? 

Omakapital peab vastama äriseadustikus kehtestatud nõuetele igal ajal, mitte ainult  bilansipäeval. Kui netovara on seaduses kehtestatud piirmääradest väiksem, tuleb netovara taastada või ühing lõpetada. Üks hea võimalus netovara taastamiseks, mida äriseadustiku näitlikust kataloogist ei leia, on moodustada vabatahtlik reservkapital.


Võta meiega ühendust

Indrek Ergma

Indrek Ergma

Partner / Vandeadvokaat / Ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht

Tel: +372 529 4580

Karen Root

Karen Root

Vandeadvokaat

Tel: +372 513 9003

Maris Alt

Maris Alt

Vandeadvokaat

Tel: +372 509 8203

Leia meid ka sotsiaalmeediast