Skip to content Skip to footer
Search

Avalik õigus ja regulatsioonid

Avalikul õigusel on üldiste regulatiivsete suundumuste ja rangete vastavusnõuete tõttu praktikas üha suurem majanduslik tähtsus. Meie avaliku õiguse ja regulatsioonide meeskond osutab igakülgset abi majandustegevuse reguleeritud valdkondades, sh suhetes riigi, kohaliku omavalitsuse ja EL-i institutsioonidega. 
Koos PwC ärinõustajate ja analüütikutega moodustame unikaalseima kompetentsikeskuse ka kõige keerulisemate regulatiivsete küsimuste lahendamiseks. 

Avalik sektor ja riigiõigus

PwC Legal advokaatidel on laialdased kogemused klientide nõustamisel ja huvide esindamisel avalikku sektorit puudutavates regulatiivsetes küsimustes. Oleme osalenud nõustajatena regulatsioonide väljatöötamisel ja muudatusettepanekute tegemisel ning koostanud põhjalikke õiguslikke analüüse hindamaks kehtivate või kavandatavate õigusaktide põhiseaduspärasust ja vastavust EL-i ja rahvusvahelisele õigusele. Tänu PwC globaalsele võrgustikule on meil ainulaadne juurdepääs rahvusvahelisele praktikale, mis võimaldab meil pakkuda klientidele parimaid lahendusi.


Riigivastutus

Oleme Eesti juhtiv advokaadibüroo riigivastutuse valdkonnas. Meie büroo advokaadid on osalenud nõustajate ja esindajatena kõige keerulisemate kahjunõuete lahendamisel riigi vastu, sh VEB Fondi kaasus, loomeliitude esindamine õiglase hüvitise nõudes riigi vastu nn “tühja kasseti tasu” vaidluses, mitmed sundvõõrandamisega seotud vaidlused, Väinamere Liinid OÜ esindamine kahjuhüvitise nõudes riigi vastu seoses konkurendile ebaseadusliku riigiabi andmisega.


Loodusvarad ja keskkond

Keskkonnaõiguse nõuetel on oluline roll kõikvõimalike rajatiste ja tegevuste kavandamisel ja lubamisel. Koos kinnisvaraõiguse spetsialistidega pakume õigusabi keskkonnaõiguse valdkonnas kõige laiemas tähenduses (sh ruumiline planeerimine, keskkonnamõju hindamine, keskkonnaload, keskkonnavastutus) nii arendajatele kui ka puudutatud isikutele, aga ka muudele huvigruppidele, nt asumiseltsidele jm keskkonnaorganisatsioonidele. Meil on kogemusi kõige keerukamate projektide elluviimisel ja ka negatiivse keskkonnamõjuga projektide elluviimise vältimisel. Oleme paljude õigusauditite käigus hinnanud olulise keskkonnamõjuga tööstusettevõtjate tegevuse vastavust keskkonnanõuetele. Samuti oleme koostanud keskkonnaõigust puudutavates küsimustes mitmesuguseid õiguslikke analüüse, sh Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnainspektsioonile.


Energiaõigus

Meil on energiavaldkonnas väga hea koostöövõrgustik ning pikaajaline õigus-, maksu- ja ärialane kogemus. Oleme kursis turu arengu ja uusimate energialahendustega. Oleme nõustanud igat liiki energiaturu osalisi tarbijatest ja tootjatest võrguettevõtjateni seoses energiaturu põhi- ja tugiprotsesside, tegevuslubade, hinnakooskõlastuste ja muude regulaatorsuhetega, lepinguliste suhetega ning tõusetunud vaidluste lahendamisel.


Tervishoid

Abistame kliente ravimeid, meditsiiniseadmeid, tervishoiuteenuseid ja ravikindlustust puudutavates regulatiivsetes küsimustes. Oleme nõustanud kliente seoses ravimite müügilubade menetlusega ja ravi rahastamise lepingute sõlmimisega ning esindanud kliente sellega seotud vaidlustes. Olles osa globaalsest võrgustikust, omame juurdepääsu valdkonna parimatele teadmistele ja praktikatele üle terve maailma. 


Valik tehtud töid

 • EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nõustamine seoses innovaatilistele finantsteenustele regulatiivse testikeskkonna loomisega Eestis (nn FinTech regulatory sandbox). Viisime läbi võrdleva uuringu FinTech Sandbox režiimide kohta jurisdiktsioonides, kus seda on kohaldatud, ning selle analüüsi põhjal tegime soovitused Finantsinspektsioonile, kuidas rakendada seda ka Eestis.
 • Analüüsisime Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juriidilise vormi sobivust talle pandud ülesannete täitmiseks ning võimaliku restruktureerimise otstarbekust.
 • Keskkonnainspektsiooni tellimusel koostatud õiguslik analüüs Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti kaalutlusõiguse piiride kohta. Analüüs puudutas riigi ametiasutuste kaalutlusõiguse teostamise piire konfliktiolukorras, s.o olukorras, kus ühe ametiasutuse juhised ja ettekirjutused lähevad vastuollu teise ametiasutuse omadega.
 • Eesti ühe suurema jaekaubandusketi nõustamine ja esindamine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ees seoses alkohoolsete jookide väljapaneku piirangutega ning sellega seonduvate regulatiivsete muudatusettepanekute koostamine.
 • EAS e-residentsuse meeskonna igapäevane nõustamine üldistes regulatiivsetes küsimustes, sh protseduuride ja vastavuskontrolli juhendite väljatöötamine.  
 • Rahandusministeeriumi tellimusel ning koostöös PwC Advisors`iga analüüsisime raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise võimalusi ning otstarbekust. Õigusliku analüüsi raames hindasime nelja võimaliku arengustsenaariumi õiguslikku teostatavust ja piiranguid lähtuvalt raudteevaldkonda reguleerivast siseriiklikust, rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest.
 • Tallinna Linnavalitsuse tellimusel ning koostöös PwC Advisors`iga analüüsisime võimalikke jaemüügi piiranguid alkohoolsete jookide müügile spetsialiseerunud müügikohtades. Selgitasime välja, kas õiguslikult on lubatav kohaliku omavalitsuse poolt piirata alkoholi kauplustes alaealiste kaitseks muude kaupade müüki, s.o et piirata ühtlasi alaealiste kokkupuuteid alkoholiga. Analüüsi käigus hindasime kavandatud meetmete vastavust siseriiklikule õigusele ja Euroopa Liidu õigusele, mh lähtuvalt asjaolust, et piirangud sortimendile võivad olla vastuolus kaupade vaba liikumise põhimõttega. 
 • Eesti loomeliitude esindamine nn “tühja kasseti tasu” küsimustes, et kehtestada autoritele ja teistele õiguste omajatele kõrgetasemeline kaitse infoühiskonnas, mis võimaldaks neil saada teoste kasutamisel nõuetekohast tasu. Vaidluse tulemusena mõisteti loomeliitude kasuks välja rekordiline hüvitis koos viivistega riigivastutuse alusel 2020. a, s.o ligikaudu 3,6 miljonit eurot. 
 • Sertifikaadiomanike nõustamine ja esindamine VEB Fondi asjas, kus muu hulgas esitasime halduskohtule riigi vastu enam kui 10 miljoni euro suuruse nõude.
 • Väinamere Liinid OÜ esindamine enam kui 24 miljoni euro suuruses nõudes riigi vastu, mis puudutas võimaliku ebaseadusliku riigiabi andmist konkurendile.
 • Ettevõtja nõustamine tehase rajamisel, mis kasutab toorainena põlevkivi aherainet. Nõustasime klienti kõikides tehase rajamisega seotud õiguslikes küsimustes. Muuhulgas nõustasime ja esindasime klienti detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluses ning keskkonnalubade taotlemise menetlustes kohalikus omavalitsuses ja Keskkonnaametis.
 • Prantsusmaa äriühingu Ionisos SAS nõustamine seoses meditsiiniseadmete, toiduainete pakendite ja kosmeetika tööstusliku steriliseerimise valdkonnas tegutseva ettevõtja omandamisega. Muuhulgas analüüsisime ettevõtte tegevuse eripärast tulenevalt põhjalikumalt ka regulatiivseid aspekte, sh objekti praegustele ja perspektiivsetele tegevustele kohalduvaid keskkonnanõudeid, täiendava keskkonnamõju hindamise vajadust, keskkonnalubade muutmise vajadust jm. 
 • Keskkonnaministeeriumi tellimusel koostatud õiguslik analüüs riigiabi kohta seoses Purtse jõe ja selle valgalal asuva reostuse ja Kroodi oja jääkreostuse likvideerimise projektiga hõlmatud katastriüksustega, samuti Erra jõe reostuse likvideerimise projektiga hõlmatud katastriüksustega. Töö käigus analüüsisime, kas riigi poolt eraõiguslikele isikutele kuuluvatelt maatükkidelt jääkreostuse likvideerimine kujutab endast riigiabi ning mis tingimustel seda riigiabi anda võib. 
 • Keskkonnainspektsiooni tellimusel koostatud õiguslik analüüs Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti kaalutlusõiguse piiride kohta. Analüüs puudutab riigi ametiasutuste kaalutlusõiguse teostamise piire konfliktiolukorras, s.o olukorras, kus ühe ametiasutuse juhised ja ettekirjutused lähevad vastuollu teise ametiasutuse omadega. Analüüsi vajaduse on tinginud Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti vastanduv tegevus Kunda jõel asuva paisu osas. Keskkonnaamet nõuab hoiualal asuva paisu likvideerimist, Muinsuskaitseamet aga soovib paisu kui muinsuskaitse all oleva ehitise säilitamist.
 • Hiiu Vallavalitsuse nõustamine koostöölepingu sõlmimisel Nelja Energia AS-ga ning valla esindamine lepingu pinnalt võrsunud halduskohtumenetluses. Nelja Energia AS soovis rajada avamere tuulepargi koguvõimsusega 700–1100 MW Hiiumaa ranniku lähedale. Koostöölepingus reguleeriti arendaja ja kohaliku omavalitsuse suhted potentsiaalse tuulepargi valmimisel, sh mehhanism, kuidas kohalikud elanikud saavad osaluse tuulepargis ning kuidas arendaja panustab edaspidi kohalike avalikes huvides algatatud projektide elluviimisse. Teenus hõlmas ka valla esindamist halduskohtumenetluses, kus kohalik keskkonnaorganisatsioon vaidlustas vallavolikogu otsuse, millega leping heaks kiideti.
 • Alexela Energia AS-i nõustamine energiaturu ja tarbijakaitse regulatsioone puudutavates küsimustes.
 • Nõustasime suurt soojus- ja elektritarbijat (hotellide ja SPA kompleksi operaatorit) soojus- ja elektrienergia ostulepingute sõlmimisel ning kohaliku energialahenduse korraldamisel. Meie teenus hõlmas energiaturu regulatsioonidega seotud nõustamist ja osalemist lepinguläbirääkimistel, sealhulgas aitasime kliendil jõuda lepingute sõlmimiseni energiatootmisseadmete ja -liinide, torujuhtmete ehitamiseks, elektri- ja soojusenergia ostmiseks. 
 • Nõustasime ettevõtet EG Võrguteenused AS  maagaasi ülekandesüsteemi halduri tegevusloa taotlemisel, maagaasi edastamisel ja tarnimisel, maagaasi ja elektriga seotud tehingute, varade soetamise ja üleandmise, ehituse ja planeerimise, ehituse, hoolduse ja tolerantsitasude osas ning andsime nõuandeid maagaasi piiriülese edastamise kohta. Teenus hõlmas ka konkurentsiameti bilansilepingu tüüptingimuste koostamist ja kinnitamist ning nõustamist Balticconnectori loomisel. 
 • Nõustame Energiaturu Võrguehitus OÜ-d igapäevastes tegevustes kommunaalteenuste valdkonnas, sh. elektri-, gaasi- ja kanalisatsioonivarustuse ning elektrivõrkude ehitamises.
 • Taastuvenergia tootja  nõustamine vaidluses kohaliku omavalitsusega 800 kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaama (solarpark) projekteerimistingimuste väljaandmiseks, kokku 3200 paneeli 80 raamil. Kohalik omavalitsus nõudis esmalt detailplaneeringute koostamist, mis oleks teinud kliendil võimatuks taastuvenergia toetuse taotlemise vastavalt elektrituruseadusele, kuna toetuse üks eeltingimus on, et jaam peaks valmima 2020 aasta lõpuks. Meil õnnestus kohalikku omavalitsust veenda, et sama tulemuse saab saavutada vähem koormavate ja vähem aeganõudvate projekteerimistingimustega.
 • Voogedastusplatvormi Rakuten TV nõustamine regulatiivsetes küsimustes seoses video-on-demand teenuste osutamisega Eestis ja teistes jurisdiktsioonides.
 • Telekommunikatsiooni ettevõtja nõustamine seonduvalt piirangutega mobiilsideteenuse osutamisel kasutatavale tehnoloogiale, sh olemasolevate ja kavandavate piirangute õiguslik analüüs. 
 • Hasartmängukorraldaja Olympic Entertainment Group nõustamine seoses hasartmängu tegevusloa menetlusega Poolas. 
 • Hasartmängukorraldaja Betsson AB nõustamine kaughasartmängu korraldamist puudutavates regulatiivsetes küsimustes. 
 • Kaubandusliku loterii korraldaja nõustamine kampaaniareeglite koostamisel ja regulaatorsuhetes.
 • Rahvusvahelise ravimitootja esindamine seoses geneerilisele ravimile müügiloa taotlemisega ning sellega seonduvate õigusvaidlustega.
 • Mitmete erakliinikute esindamine, sh Eesti ühe tunnustatuma erakliiniku Kliinik Elite AS, esindamine õigusvaidlustes seoses ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks korraldatud avalike konkurssidega.

Võta meiega ühendust

Indrek Kukk

Vandeadvokaat / Avaliku õiguse ja regulatsioonide valdkonna juht, PwC Legal

+372 520 6097

E-post

Priit Lätt

Partner / Intellektuaalomandi ja IT, maksuvaidluste ning riigihangete valdkonna vastutav partner, PwC Legal

+372 511 9628

E-post

Indrek Leppik

Partner / Vaidluste lahendamise valdkonna juht, PwC Legal

+372 5621 0872

E-post

Imbi Jürgen

Vandeadvokaat, PwC Legal

+372 529 5932

E-post

Jana Tudelep

Vandeadvokaat, PwC Legal

+372 5386 6645

E-post

Mari Kelve-Liivsoo

Advokaat, PwC Legal

+372 5341 0942

E-post

Simon Suuban

Advokaat, PwC Legal

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast