Skip to content Skip to footer
Search

Finantsteenuste regulatsioonidele vastavus ja rahapesu tõkestamine

Mille poolest on PwC Legal eriline?

Meie meeskonna moodustavad rohkem kui 4000 õiguseksperti, kes töötavad globaalses advokaadibüroode võrgustikus enam kui 100 riigis. Tänu meie unikaalsetele teadmistele rahvusvahelisel tasandil suudame pakkuda parimaid innovaatilisi lahendusi ning sõlmida ka kõige keerukamaid piiriüleseid tehinguid.

Meie ainulaadne koostöö õigus- ja maksuekspertide, ärinõustajate ning teiste PwC globaalse võrgustiku kaudu tegutsevate teenusepakkujatega – 157 riigis tegutseb enam kui 276 000 eksperti – võimaldab meil Teie murega tegeleda laiahaardeliselt ja mitmekülgselt. Teeme tihedat koostööd ärinõustajate, M&A meeskondade, maksu-, erakapitali- ja korporatiivekspertidega, misläbi saame pakkuda täielikult integreeritud ja maksusäästlikke lahendusi ning nõustada Teid kõigis finantsteenuste regulatsioone, kapitali väärtpaberitesse paigutamist, finantsturge ja FinTech/RegTech’i puudutavates teemades.

Meie õigusvaldkonna meeskond, kes teeb PwC võrgustiku kaudu koostööd nõustamis-, konsultatsiooni-, maksu-, tehingu-, ja personaliteenuste valdkonna juhtivate ekspertidega, aitab Teil võtta kasutusele uuenduslikke ja majanduslikult otstarbekaid lahendusi ning viia ellu kõige keerukamaid projekte.

Meie meeskond koosneb kogenud advokaatidest, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ja järgivad kõrgemaid kutse- ja eetikastandardeid.

 

PwC pangandus- ja finantsvaldkonna ligi 30 liikmest koosnevasse meeskonda kuuluvad nii pangandus- ja finantsvaldkonna advokaadid kui ka äri- ja maksunõustajad. Oleme Eesti suurim ja kogenuim pangandus- ja ärinõustamisteenuste osutaja, pakkudes lahendusi muuhulgas sellistes valdkondades nagu finantsalased regulatsioonid ja nende järgimine, riskijuhtimine, ärijuhtimine, litsentsimine, tehingute finantseerimine, õigus- ja maksundusalased hoolsuskohustused (due diligence), juhtimisalased konsultatsioonid, ümberkujundamine ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine, jne.

 

Meie meeskonnaliikmed osalevad regulaarselt erinevates töögruppides, mis katavad väga erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas:

 • finantsteenused; 

 • regulatsioonide järgimine; 

 • riskid; 

 • rahapesu tõkestamine. 

Meie meeskonna liikmetel on tänu igapäevasele praktilisele tööle, järjepidevale koolitusprogrammides osalemisele ning parimatele rahvusvahelistele teadmistele vajalikud otsekontaktid mis tahes piiriülese tehingu realiseerimiseks.

 

Miks on regulatsioonide järgimine tähtis?

Pidevalt rangemaks muutuva järelevalve kontekstis ei ole regulatsioonide eiramine võimalik. Siiski nõuab regulatsioonidest tulenevate nõuete järgimine enamat kui vaid järelevalveasutustega heade suhete hoidmist, vajalike tegevuslitsentside ja -lubade soetamist ning ulatuslikest trahvidest hoidumist. Ennekõike on vajalik, et organisatsioon ja sisekord oleksid laitmatud ja professionaalsed, pikaajalised suhted klientide ja koostööpartneritega põhineksid usaldusel, ärimaine oleks laitmatu ning omanike ja investorite tehtud investeeringute kaitstus ja väärtuse suurendamine tagatud.

 

Keda see mõjutab?

Regulatsioonide järgimine mõjutab kõige enam ärisid, mis pakuvad finantsteenuseid ja selleks vajalikku infrastruktuuri, sealhulgas järgmisi asutusi:

 • krediidiasutused
 • makseasutused
 • e-raha asutused
 • investeerimisühingud
 • fondihaldurid
 • kindlustusandjad
 • virtuaalvaluuta rahakotiteenuse pakkujaid
 • kindlustusmaaklerid
 • tarbija- ja hüpoteekkrediidiandjad
 • tarbija- ja hüpoteekkrediidivahendajad
 • ühisrahastusplatvormid
 • hoiu-laenuühistud
 • virtuaalvaluuta vahetusteenuse pakkujaid
 • väärtpaberite keskdepositooriumid

Siiski tuleb märkida, et teatud regulatsioonidel, nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud seadustel, on palju laiem mõju. Need kohalduvad ka muuhulgas kinnisvaramaakleritele, kauplejatele ja hasartmängukorraldajatele.

 

Peamised regulatsioonid ja tulevikuprognoosid

Juba hetkel kehtivate direktiivide, määruste ja muude õigusaktide hulk on suur, nende seas on ka järgmised olulised õigusaktid, millel on suur mõju finantsteenuste osutamisele Euroopa Liidus:

 • kapitalinõuete direktiiv (CRD)
 • kapitalinõuete määrus (CRR)
 • direktiiv 2009/110/EÜ ehk e-raha direktiiv (EMD)
 • direktiiv 2007/64/EÜ (PSD) ja direktiiv (EL) 2015/2366 (PSD2)
 • määrus (EL) nr 260/2012 (SEPA määrus)
 • määrus (EL) 2019/518 (piiriüleste maksete määrus)
 • direktiiv 2008/48/EÜ (tarbijakrediididirektiiv)
 • direktiiv 2014/17/EL (hüpoteekkrediidi direktiiv)
 • finantsinstrumentide turgude direktiivid (direktiiv 2004/39/EÜ ehk MIFID & direktiiv 2014/65/EL ehk MIFID2)
 • määrus finantsinstrumentide turgude kohta (MIFIR)
 • määrus (EL) 2017/1129 (prospektimäärus)
 • turu kuritarvitamise ärahoidmise direktiiv ja määrus (MAD & MAR)
 • määrus (EL) nr 909/2014 (CSDR)
 • määrus (EL) nr 648/2012 (EMIR)
 • direktiiv 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse direktiiv)
 • direktiiv 2002/47/EÜ (finantstagatis-kokkulepete direktiiv)
 • direktiiv 2009/65/EÜ (UCITS)
 • direktiiv 2011/61/EL (AIFM)
 • direktiiv 2009/138/EÜ (Solventsus II)
 • direktiiv (EL) 2016/97 (kindlustustoodete turustamise direktiiv)
 • direktiiv (EL) 2018/843 (AMLD 5)

Lisaks nimetatud olulistele EL-i direktiividele ja määrustele peavad finantseerimisasutused ennast igapäevaselt läbi närima mitmetest riigisisestest ja EL-i tasandil kehtivatest seadustest ja määrustest, tehnilistest standarditest, juhistest, juhenditest jms, milles on tihti sätestatud äärmiselt üksikasjalikud nõuded.

Kuigi tundub, et see „regulatiivne tsunami“ on tempot maha võtmas, näitavad finantseerimisasutuste, järelevalveasutuste ja nõustajate vahelised arutelud, et regulatsioonide täitmise järelevalve muutub üha karmimaks.

 

Mida me Teie äri heaks teha saame?

Meie ekspertide meeskond aitab Teil seljatada kõige keerulisemad, delikaatsemad ja mainet ohustavamad õiguslikud, regulatiivsed ja regulatsioonide järgimisega seotud probleemid.

Meil on ulatuslikud teadmised ja kogemused kohalike ja rahvusvaheliste finantsteenuste osutajate nõustamises, mille seas on:

 • krediidiasutused; 

 • tarbijakrediidi pakkujad ja vahendajad; 

 • makseasutused ja e-raha asutused; 

 • investeerimisühingud;

 • kindlustusandjad.

Meie meeskond on teinud koostööd enamiku suuremate Eesti finantssektori osalistega. PwC globaalne võrgustik, mis hõlmab üle 158 riigi (sealhulgas kõiki EL-i liikmesriike) ning ühendab üle 250 000 õigus-, regulatsioonide-, vastavus-, ja muu ala eksperdi, on teinud koostööd ka paljude maailma juhtivate finantseerimisasutustega.

Lisaks sellele on meil väga hea taust ja suurepärased ametialased suhted Eesti Finantsinspektsiooni (FI) ning Rahapesu andmebürooga (RAB). See võimaldab meil ennetada nende ootusi ning arutleda nendega mõistlikult õigusalaste, regulatiivsete ja vastavusega seotud küsimuste üle.

Meie paljud kokkupuuted järelevalveasutustega võimaldavad meie ekspertidel mõista, kuidas finantseerimisasutused töötavad ja ettevõtlusega tegelevad. Põhjalikud valdkonnapõhised teadmised võimaldavad meil märgata võimalusi, mõista ja minimeerida riske ning anda Teile parimat turul saada olevat nõu.

 

Meie finantsteenuste regulatsioonidele vastavuse ja rahapesu tõkestamisega seotud teenuste nimekiri on ulatuslik, sealhulgas:

Finantseerimisasutuse asutamine, litsentside ja tegevuslubade taotlemise paketi loomine ja taotleja esindamine menetluses

Meie teenused võivad muuhulgas olla järgmised:

 • kliendi ettevalmistamine litsentsi taotlemiseks
 • kliendi äriplaani hindamine ja ülevaatamine 
 • äriühinguga seotud nõutud dokumentide koostamine
 • kliendi organisatsioonilise ja sisemise juhtimise ja kapitalistruktuuri vastavuse hindamine ning nõustamine seoses võimaliku restruktureerimise vajadusega
 • juhatajate, võtmetöötajate, esindajate ja sisseostetud teenuseid pakkuvate partnerite hindamine ja nõutud dokumentide koostamine
 • nõutud asutusesiseste ja -väliste dokumentide, sealhulgas sise-eeskirjade ja -kordade, klienti vahetult puudutavate dokumentide (nt tootetingimused, reeglid), esindus- ja teenuslepingute jms koostamine
 • dokumentatsiooni koostamine (kvalifitseeritud) osanike, ühenduse struktuuri, rahastamise, rahastusallikate jms kohta
 • täiendavate analüüside ja turu-uuringute korraldamine jms
 • kliendi esindamine litsentsi taotlemise menetluses asutamis- ja asukohariigi järelevalveasutustes, sealhulgas õigusalaste arvamuste ja täiendavate selgituste andmine
 • projektijuhtimine ja eelarve kontrollimine

Regulatsioone puudutav nõustamine seoses finantseerimisasutuse või selles osaluse omandamisega, sealhulgas õigusalase ja regulatiivse hoolsuskohustuse täitmine

Meie teenused võivad mh olla järgmised:

 • kliendi ettevalmistamine protsessiks
 • projektikava koostamine
 • hoolsuskohustuse täitmine
 • omandamisega seotud dokumentide koostamine
 • äriühinguga seotud nõutud dokumentide koostamine
 • kliendi esindamine müüja ja finantseerimisasutuse vahelises ostu-müügitehingus
 • kliendi esindamine ostu-müügitehingus finantsjärelevalveasutuse ees, sealhulgas nõutud dokumentide koostamine, õigusalase nõu ning täiendavate selgituste andmine
 • projektijuhtimine ja eelarve kontrollimine

Finantseerimisasutuse ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamisega seotud regulatsioone puudutav nõustamine

Sise-eeskirjade ja -kordade koostamine ja muutmine

Esindus-, teenus- ja andmekokkulepete sõlmimine

Finantseerimisasutuste esindus-, teenus- ja andmekokkulepete sõlmimisele kohalduvad üksikasjalikud eeskirjad ja nõuded. Muuhulgas võime nõustada Teid järgmistes küsimustes:

 • projektijuhtimine, nt asjakohase tegevusplaani ja graafiku koostamine
 • vajalike riskianalüüside tegemine
 • asjakohaste äriühingu otsuste (projektide) koostamine
 • asjakohaste lepingute koostamine
 • järelevalvet puudutavate kokkulepete sõlmimine
 • töötajate ja partnerite koolitamine
 • suhtlemine järelevalveasutustega, sealhulgas nõutud dokumentide koostamine

Kliendiga seotud dokumentide koostamine

Võime koostada, üle vaadata ja muuta näiteks järgmisi dokumente: 

 • privaatsust ja küpsiste kasutust puudutavad eeskirjad
 • kaebuste käsitlemise eeskirjad
 • taotlused ja vormid
 • üldtingimused
 • toodet või teenust puudutavad tingimused
 • mitmepoolse kauplemissüsteemi kasutamise lubamise eeskirjad
 • mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmele kohalduvad eeskirjad
 • veebilehtede sisu ja hoiatused
 • turundusmaterjalid

Muuhulgas oleme aidanud ühtlustada klientidega seotud tingimusi, nii et need kohalduksid erinevates jurisdiktsioonides sellisel määral, nagu on lubatud vastavas jurisdiktsioonis kehtivate õigusaktidega.

 

Õigusalaste arvamuste andmine erinevates regulatiivsetes ja regulatsioonidele vastavusega seotud küsimustes

PwC on austatud ja usaldusväärne nõustamisteenuste pakkuja, kes saab anda enda klientidele, nende investoritele, äripartneritele või nende üle järelevalve teostajatele õigusalast nõu väga erinevates regulatsioone ja nende järgimist puudutavates küsimustes, nt asjaoludes, mis puudutab:

 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadused ja määrused
 • direktiivile (EL) 2015/2366 (PSD 2) vastavad kliendi autentimisnõuded
 • vastutustundliku laenuandmise nõuded.

Regulatiivsete ja vastavusauditite korraldamine

Järelevalveasutuste kohapeal korraldatava ja kaugkontrolliga seotud nõustamine

Toetame Teid kohapealse ja kaugkontrolli jooksul järgmiselt:

 • suuname klienti kogu kontrolliprotsessi jooksul
 • teeme vajalikud õigusalased ja regulatiivsed analüüsid ja pakume lahendusi
 • koostame ja muudame sise-eeskirju ja -kordasid ning muid dokumente vastavalt vajadusele
 • esindame klienti järelevalveasutuse ees

Kliendisuhte loomisega seotud teenused

Pakume krediidi- ja finantseerimisasutustele ning teistele huvitatud isikutele (füüsiliste ja juriidiliste isikutega) kliendisuhte loomisega seotud teenust. Meie teenuste ulatus sõltub seadusega seatud piirangutest, meie kliendi sise-eeskirjadest, kordadest ja vajadustest ning kliendiga sõlmitud kohustuste jaotamist puudutavast lepingust.

Meie teenused võivad olla muuhulgas:

 • kliendi tuvastamine, teabe kontrollimine ja kinnitamine usaldusväärse ja sõltumatu allika põhjal
 • kliendi esindaja tuvastamine ja tema esindusõiguse kontrollimine
 • kliendi tegeliku kasusaaja / tegelike kasusaajate tuvastamine ning mõistlike abinõude rakendamine nende isikusamasuse tuvastamiseks ja kliendi omandi- ja kontrollistruktuuri välja selgitamiseks
 • ärisuhte olemuse selgitamine
 • riikliku taustaga isiku staatuse kontrollimine
 • teabe kogumine kliendi varade päritolu kohta
 • teabe kogumine tehingu esemeks oleva vara kohta
 • rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kontroll

Teie nõusoleku alusel saame teha koostööd erinevate usaldusväärsete ja kogenud partneritega.

 

Kontaktid

Kirill Ležeiko

Advokaat / Finantstehingute ja kapitaliturgude valdkonna juht, PwC Legal

+372 502 0240

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast