Finantsteenuste regulatsioonidele vastavus ja rahapesu tõkestamine

Mille poolest on PwC Legal eriline?

Meie meeskonna moodustavad rohkem kui 4000 õigusnõustajat, kes töötavad globaalses advokaadibüroode võrgustikus enam kui 100 riigis. Tänu meie unikaalsetele teadmistele rahvusvahelisel tasandil olevatest headest tavadest suudame Teile pakkuda parimaid innovaatilisi lahendusi ning nõustada ka kõige keerukamate piiriüleste tehingute läbiviimist.

Meie ainulaadne suhe õigus- ja maksunõustajate, ärinõustajate ning teiste PwC globaalse võrgustiku kaudu tegutsevate teenusepakkujatega – 152 riigis tegutseb pea 328 000 nõustajat – võimaldab meil Teie murega tegeleda laiahaardeliselt ja mitmekülgselt. Teeme tihedat koostööd ärinõustajate, M&A meeskondade, maksu-, erakapitali- ja korporatiivekspertidega, mis võimaldab meil Teile pakkuda täielikult integreeritud ja maksusoodsaid lahendusi ning nõustada Teid kõigis finantsteenuste regulatsioone puudutavates küsimustes, sealhulgas kapitali väärtpaberitesse paigutamist, finantsturge ja FinTech/RegTech’i puudutavates teemades.

Meie meeskond koosneb kogenud advokaatidest ja juristidest, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ja järgivad kõrgemaid kutse- ja eetikastandardeid.

PwC pangandus- ja finantsvaldkonna ligi 30 liikmest koosnevasse meeskonda kuuluvad nii pangandus- ja finantsvaldkonna advokaadid kui ka äri- ja maksunõustajad. Oleme Eesti suurim ja kogenuim pangandus- ja ärinõustamisteenuste osutaja, pakkudes lahendusi muuhulgas sellistes valdkondades nagu finantsalased regulatsioonid ja nende järgimine, riskijuhtimine, ärijuhtimine, loamenetlused, tehingute finantseerimine, õigus- ja maksundusalased hoolsuskohustused (ingl legal and tax due diligence), juhtimisalased konsultatsioonid, ümberkujundamine, jne.

 

Meie meeskonnaliikmed osalevad regulaarselt erinevates töögruppides, mis katavad erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas:

 • regulatsioonide järgimine finantsteenuste kontekstis; 

 • riskid; 

 • rahapesu tõkestamine. 

Meie meeskonna liikmetel on tänu igapäevasele praktilisele tööle, järjepidevale koolitusprogrammides osalemisele ning parimatele rahvusvahelistele teadmistele vajalikud otsekontaktid mis tahes piiriülese tehingu realiseerimiseks.

 

Miks on regulatsioonide järgimine tähtis?

Pidevalt rangemaks muutuva järelevalve kontekstis ei ole regulatsioonide eiramine võimalik. Siiski nõuab regulatsioonidest tulenevate nõuete järgimine ja trahvidest hoidumine enamat, kui vaid järelevalveasutustega heade suhete hoidmist ja vajalike tegevuslubade saamist. Ennekõike on vajalik, et organisatsioon ja sisekord oleksid professionaalsed, pikaajalised suhted klientide ja koostööpartneritega põhineksid usaldusel, ärimaine oleks laitmatu ning omanike ja investorite tehtud investeeringud oleks kaitstud ja nende väärtuse suurenemine tagatud.

 

Keda see mõjutab?

Regulatsioonide järgimine mõjutab kõige enam ärisid, mis pakuvad finantsteenuseid ja selleks vajalikku infrastruktuuri, sealhulgas järgmisi asutusi:

 • krediidiasutused
 • makseasutused
 • e-raha asutused
 • investeerimisühingud
 • fondivalitsejad
 • kindlustusandjad
 • virtuaalvääringu teenuse pakkujaid
 • tarbija- ja hüpoteekkrediidiandjad
 • tarbija- ja hüpoteekkrediidivahendajad
 • ühisrahastusteenuse osutajad
 • hoiu-laenuühistud
 • väärtpaberite keskregistri pidajad

Siiski tuleb märkida, et teatud regulatsioonidel, nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusel, on palju laiem mõju. See kohaldub teatavate tingimuste esinemisel muuhulgas kinnisvaramaakleritele, kauplejatele ja hasartmängukorraldajatele.

 

Peamised EL regulatsioonid

Juba hetkel kehtivate EL direktiivide, määruste ja muude õigusaktide hulk on suur, nende seas on ka järgmised õigusaktid, millel on oluline mõju finantsteenuste osutamisele Euroopa Liidus:

 • kapitalinõuete direktiiv ja määrus (CRD IV ja CRR)
 • direktiiv 2009/110/EÜ ehk e-raha direktiiv (EMD)
 • direktiiv 2007/64/EÜ (PSD) ja direktiiv (EL) 2015/2366 (PSD2)
 • määrus (EL) nr 260/2012 (SEPA määrus)
 • määrus (EL) 2021/1230 (piiriüleste maksete määrus)
 • direktiiv 2008/48/EÜ (tarbijakrediididirektiiv)
 • direktiiv 2014/17/EL (hüpoteekkrediidi direktiiv)
 • direktiiv ja määrus finantsinstrumentide turgude kohta (direktiiv 2014/65/EL ehk ehk MiFID II & MiFIR)
 • määrus (EL) 2017/1129 (prospektimäärus)
 • turukuritarvituse direktiiv ja määrus (MAD II & MAR)
 • määrus (EL) nr 909/2014 (CSDR)
 • määrus (EL) nr 648/2012 (EMIR)
 • direktiiv 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse direktiiv)
 • direktiiv 2002/47/EÜ (finantstagatis-kokkulepete direktiiv)
 • direktiiv 2009/65/EÜ (eurofondide direktiiv)
 • direktiiv 2011/61/EL (AIFMD)
 • direktiiv 2009/138/EÜ (Solventsus II)
 • direktiiv (EL) 2016/97 (kindlustustoodete turustamise direktiiv)
 • direktiiv (EL) 2018/843 (AMLD 5)

Lisaks nimetatud olulistele EL-i direktiividele ja määrustele peavad krediidi- ja finantseerimisasutused ennast igapäevaselt läbi närima mitmetest riigisisestest ja EL-i tasandil kehtivatest seadustest, määrustest, tehnilistest standarditest, regulaatorite suunistest, juhenditest jms, milles on tihti sätestatud äärmiselt üksikasjalikud nõuded.

Kuigi tundub, et see „regulatiivne tsunami“ on tempot maha võtmas, näitavad krediidi- ja finantseerimisasutuste, järelevalveasutuste ja nõustajate vahelised arutelud, et regulatsioonide täitmise järelevalve muutub üha karmimaks.

 

Mida me Teie äri heaks teha saame?

Meie ekspertide meeskond aitab Teil seljatada kõige keerulisemad, delikaatsemad ja mainet ohustavamad õiguslikud ja regulatiivsed probleemid.

Meil on ulatuslikud teadmised ja kogemused kohalike ja rahvusvaheliste finantsteenuste osutajate nõustamises.

Meie meeskond on teinud koostööd enamiku suuremate Eesti finantssektori osalistega. PwC globaalne võrgustik on teinud koostööd ka paljude maailma juhtivate finantseerimisasutustega.

Lisaks sellele on meil väga hea taust ja suurepärased ametialased suhted Eesti Finantsinspektsiooni (FI) ning Rahapesu Andmebürooga (RAB). See võimaldab meil ennetada nende ootusi ning arutleda nendega mõistlikult õigusalaste, regulatiivsete ja vastavusega seotud küsimuste üle.

Meie paljud kokkupuuted järelevalveasutustega võimaldavad meie ekspertidel mõista, kuidas krediidi- ja finantseerimisasutused töötavad ja ettevõtlusega tegelevad. Põhjalikud valdkonnapõhised teadmised võimaldavad meil märgata võimalusi, mõista ja minimeerida riske ning anda Teile asjalikku ja kvaliteetset nõu.

 

Meie finantsteenuste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonidele vastavusega seotus teenuste nimekiri on ulatuslik, sealhulgas:

Krediidi- ja finantseerimisasutuse asutamine, tegevuslubade taotlemise paketi loomine ja taotleja esindamine loamenetluses

Meie teenused on muuhulgas järgmised:

 • kliendi nõustamine tegevusloa taotlemiseks ettevalmistuste tegemisel
 • kliendi äriplaani hindamine ja ülevaatamine 
 • äriühinguga seotud nõutud dokumentide koostamine
 • kliendi organisatsioonilise ja sisemise juhtimise ja kapitalistruktuuri vastavuse hindamine ning nõustamine seoses võimaliku restruktureerimise vajadusega
 • juhtide, võtmetöötajate, esindajate ja sisseostetud teenuseid pakkuvate partnerite hindamine ja nõutud dokumentide koostamine
 • nõutud asutusesiseste ja -väliste dokumentide, sealhulgas sise-eeskirjade ja -kordade, klienti vahetult puudutavate dokumentide (nt tootetingimused, reeglid), esindus- ja teenuslepingute jms koostamine
 • dokumentatsiooni koostamine (kvalifitseeritud) osanike, ühenduse struktuuri, rahastamise, tehingus kasutatavate vahendite allika ja päritolu jms kohta
 • täiendavate analüüside ja turu-uuringute korraldamine
 • kliendi esindamine loamenetluses asutamis- ja asukohariigi järelevalveasutustes, sealhulgas õiguslike arvamuste ja täiendavate selgituste andmine
 • projektijuhtimine ja eelarve kontrollimine

Regulatsioone puudutav nõustamine seoses muudatustega finantseerimisasutuse omandistruktuuris või tegevuses, sealhulgas õigusalase ja regulatiivse hoolsuskohustuse täitmine

Meie teenused võivad mh olla järgmised:

 • kliendi ettevalmistamine protsessiks
 • projektikava koostamine
 • hoolsuskohustuse täitmine
 • omandamise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamisega  seotud dokumentide koostamine
 • äriühinguga seotud nõutud dokumentide koostamine
 • kliendi esindamine müüja ja finantseerimisasutuse vahelises ostu-müügitehingus
 • kliendi esindamine ostu-müügitehingus finantsjärelevalveasutuse ees, sealhulgas nõutud dokumentide koostamine, õigusalase nõu ning täiendavate selgituste andmine
 • projektijuhtimine ja eelarve kontrollimine

Kliendiga seotud dokumentide koostamine

Võime koostada, üle vaadata ja muuta näiteks järgmisi dokumente: 

 • krediidi- ja finantseerimisasutuste sise-eeskirjad ja -korrad;
 • riskianalüüsid;
 • asjakohaste äriühingu otsuste projektid ja lepingud;
 • dokumendid järelevalve alaste kokkulepete sõlmimiseks;
 • järelevalveasutuste nõutud dokumendid;
 • privaatsust ja küpsiste kasutust puudutavad eeskirjad;
 • kaebuste käsitlemise eeskirjad;
 • taotlused ja vormid;
 • üldtingimused;
 • toodet või teenust puudutavad tingimused;
 • mitmepoolse kauplemissüsteemi kasutamise lubamise eeskirjad;
 • mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmele kohalduvad eeskirjad;
 • finantseerimisasutuste esindus-, teenus- ja andmekokkulepped, millele kohalduvad üksikasjalikud eeskirjad ja nõuded;
 • veebilehtede sisu ja hoiatused;
 • turundusmaterjalid;
 • koolitusmaterjalid töötajate ja partnerite jaoks;
 • Muuhulgas oleme aidanud ühtlustada klientidega seotud tingimusi, nii et need kohalduksid erinevates jurisdiktsioonides sellisel määral, nagu on lubatud vastavas jurisdiktsioonis kehtivate õigusaktidega.

 

Õiguslike arvamuste andmine erinevates regulatiivsetes ja regulatsioonidele vastavusega seotud küsimustes

PwC on austatud ja usaldusväärne nõustamisteenuste pakkuja, kes saab anda enda klientidele, nende investoritele, äripartneritele või nende üle järelevalve teostajatele õigusalast nõu väga erinevates regulatsioone ja nende järgimist puudutavates küsimustes.

Regulatiivsete ja vastavushindamiste korraldamine

Aitame oma klientidel viia läbi hindamisi, mille abil meie kliendid saavad teada, kas nende poolt enda tegevuses rakendatavad sise-eeskirjad ja -korrad ning protseduurireeglid on vastavuses nende tegevusele seatud nõuetega. Hindamise käigus kontrollime nii dokumentatsiooni piisavust ja nõuetele vastavust kui ka ettevõttesiseselt tehtavate toimingute käigus kogutud andmete ja valitud meetmete sobivust.

Järelevalveasutuste kohapealse ja kaugkontrolliga seotud nõustamine

Toetame Teid kohapealse ja kaugkontrolli jooksul järgmiselt:

 • suuname klienti kogu kontrolliprotsessi jooksul
 • teeme vajalikud õigusalased ja regulatiivsed analüüsid ning pakume lahendusi
 • koostame ja vajadusel muudame sise-eeskirju ja -kordasid ning muid dokumente vastavalt vajadusele
 • esindame klienti järelevalveasutuse ees

Kliendisuhte loomisega seotud teenused

Pakume krediidi- ja finantseerimisasutustele ning teistele huvitatud isikutele kliendisuhte loomisega seotud teenust. Meie teenuste ulatus sõltub seadusega seatud piirangutest, meie kliendi sisekorra-eeskirjadest ja vajadustest ning kliendiga sõlmitud kohustuste jaotamist puudutavast lepingust.

Meie teenused võivad olla muuhulgas:

 • kliendi tuvastamine, teabe kontrollimine ja kinnitamine usaldusväärse ja sõltumatu allika põhjal
 • kliendi esindaja tuvastamine ja tema esindusõiguse kontrollimine
 • kliendi tegelike kasusaajate tuvastamine ning mõistlike abinõude rakendamine nende isikusamasuse tuvastamiseks ja kliendi omandi- ja kontrollistruktuuri välja selgitamiseks
 • ärisuhte olemuse selgitamine
 • riikliku taustaga isiku staatuse kontrollimine
 • teabe kogumine kliendi varade päritolu kohta
 • teabe kogumine tehingu esemeks oleva vara kohta
 • rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kontroll

Teie nõusoleku alusel saame teha koostööd erinevate usaldusväärsete ja kogenud partneritega.

 

Kontaktid

Kirill Ležeiko

Vandedvokaat / Panganduse ja finantsvaldkonna juht, PwC Legal

+372 502 0240

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast