Skip to content Skip to footer
Search

Keskkonnaõigus

Koos kinnisvaraõiguse spetsialistidega pakume õigusabi keskkonnaõiguse valdkonnas kõige laiemas tähenduses (sh ruumiline planeerimine, keskkonnamõju hindamine, keskkonnaload, keskkonnavastutus) nii arendajatele kui ka puudutatud isikutele, aga ka teistele huvigruppidele, nt asumiseltsidele jm keskkonnaorganisatsioonidele. 
Meil on kogemusi ka kõige keerukamate projektide elluviimisel ning seejuures ka negatiivse keskkonnamõjuga projektide elluviimise vältimisel. Samuti oleme koostanud keskkonnaõigust puudutavates küsimustes mitmesuguseid õiguslikke analüüse, sh ka Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnainspektsioonile.

Valik tehtud töid

  • Keskkonnainspektsiooni tellimusel koostatud õiguslik analüüs Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti kaalutlusõiguse piiride kohta. Analüüs puudutab riigi ametiasutuste kaalutlusõiguse teostamise piire konfliktiolukorras, s.o olukorras, kus ühe ametiasutuse juhised ja ettekirjutused lähevad vastuollu teise ametiasutuse omadega. Analüüsi vajaduse on tinginud Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti vastanduv tegevus Kunda jõel asuva paisu osas. Keskkonnaamet nõuab hoiualal asuva paisu likvideerimist, Muinsuskaitseamet aga soovib paisu kui muinsuskaitse all oleva ehitise säilitamist.
  • Tartu Linnavalitsuse nõustamine puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu menetluses. Meie töö hõlmas kliendi esindamist ja nõustamist kõikides riigi eriplaneeringu menetlusega seotud küsimustes, sh keskkonnaõiguslikes küsimustes. Viisime läbi õigusliku analüüsi planeerimismenetluse õiguspärasuse kohta, sealhulgas keskkonnaõiguse aspektist, samuti analüüsi kliendi õiguste kaitse võimaluste kohta. Koostasime eriplaneeringu menetluses esitatavate taotluste ja seisukohtade projektid, samuti taotluse projekti Riigikohtule teatud planeerimisseaduse sätete põhiseaduslikkuse kontrollimiseks. Lisaks esindasime klienti halduskohtumenetluses haldus- ja ringkonnakohtus kaebuse esitamisel planeeringu algatamise korralduse vaidlustamiseks.
  • Keskkonnaorganisatsiooni MTÜ Eesti Roheline Liikumine esindamine haldusmenetluses eesmärgiga tühistada või muuta Tallinna mere äärde kavandatud maantee (Reidi tee) ehitusloa tingimusi. Vaidluse keskseks küsimuseks oli hinnata vajadust viia ehitusloa menetluses läbi täiendav keskkonnamõjude hindamine.
  • MTÜ Veskimetsa-Mustjõe seltsi ja eraisikust kinnistuomaniku nõustamine ja esindamine Mustjõe tänava jäätmejaama ehitusloa menetluses ning ehitusloa vaidlustamisel halduskohtus. Teenus hõlmas asumiseltsi ja puudutatud isikute nõustamist haldusmenetluses, läbirääkimistel Tallinna Linnavalitsusega ning esindust halduskohtumenetluses. 
  • Tartus, Ihaste linnaosa kohalike elanike keskkonnaorganisatsiooni esindamine Tartus, Hipodroomi 4 ja Männimetsa 3A detailplaneeringuga vaidlustamises. 
  • Häädemeeste-Kabli kogukonna nõustamine ja esindamine kohaliku metsa raiumise vastases võitluses. Kohtuvaidluse tulemusena tühistas Keskkonnaamet ligi 40 metsateatist, mille alusel planeeriti teostada Ikla ja Häädemeeste vahelistes luiteaheliku metsades metsaraiet ca 61,5 hektaril ning teelõigul kogupikkusega ligi 20 kilomeetrit.

Võta meiega ühendust

Indrek Kukk

Vandeadvokaat / Avaliku õiguse ja regulatsioonide valdkonna juht, PwC Legal

+372 520 6097

E-post

Karin Marosov

PwC Legal Eesti juhtivpartner / Kinnisvara- ja ehitusõiguse ning äritehingute valdkondade juht, PwC Legal

+372 518 9852

E-post

Imbi Jürgen

Vandeadvokaat, PwC Legal

+372 529 5932

E-post

Jana Tudelep

Vandeadvokaat, PwC Legal

+372 5386 6645

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast