Skip to content Skip to footer
Search

Kohtuvaidlused

PwC Legalis on üks suuremaid kohtuvaidluste meeskondi Eestis. 

Koos PwC audiitorite, ärinõustamise ekspertide ja maksunõustajatega moodustame unikaalseima kompetentsikeskuse ka kõige keerulisemate vaidluste lahendamiseks. Meie aastatepikkune kogemus katab kõiki vaidluste lahendamise valdkondi ja vorme. Aitame kliente nii kohtuvaidlustes, vahekohtumenetlustes kui ka kohtuvälistes menetlustes ning komplekteerime vastavalt kliendi kaasusele täpselt sellise meeskonna, kes tunneb süvitsi kliendi valdkonda ning on praktik just vastavas vaidluse liigis.

Mis teeb meid eriliseks?

Riigihangete vaidluste turuliider

Meil on Eesti suurim riigihangete vaidlustele spetsialiseeruv meeskond ning igal aastal on meie töölaual lahendamiseks ligi 30 valdkonna kaasust. Meie advokaadid on valdkonna tunnustatud eksperdid, kes on viinud läbi palju erialaseid loenguid ja on kaasa löönud ka riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamisel.


Majanduskuritegude eri

Oleme Eesti juhtiv advokaadibüroo majanduskuritegusid puudutavate vaidluste valdkonnas. Meie partner Indrek Leppiku eestvedamisel oleme osalenud mitmetes mastaapsetes vaidlustes, sh nn Savisaare protsessis ja VEB Fondi kaasuses. Indrek Kukk on esindanud kannatanuid nõuete esitamisel Eesti suurimas investeerimiskelmuse protsessis.  Omame kogemust ja võimekust klientide huvide kaitsmisel ka kõige keerukamates piiriülestes vaidlustes, vajadusel saame selleks kaasata teisi PwC võrgustiku advokaadibüroosid.


Maksuvaidluste eri

Meie maksuvaldkonnas tegutseb Eesti suurim ja enam kui 10-liikmeline meeskond, mis on komplekteeritud laialdaste kogemustega kohtuadvokaatidest, valdkonna õigusnõustajatest ja maksuekspertidest. Meil on enam kui 25 aastat kogemust väga keerukate (sh põhiseaduspärasuse küsimused) Eesti ja piiriüleste maksuvaidluste lahendamisel nii kohtueelselt kui ka kohtumenetlustes. Töötame koos teiste PwC võrgustiku ettevõtetega ning koostöös maailma absoluutsete tippudega.


Kinnisvara ja ehitusvaidluste eri

Meil on tugev spetsialiseeritus ehitus-, kinnisvara- ja planeeringuid puudutavates vaidlustes. Oleme esindanud kliente mitmes keerulises valdkonna vaidluses, sh Reidi tee ehitusvaidlus, Tartu linna esindamine Est-For Investi puidurafineerimistehase planeeringu vaidluses ja mitmes tuuleparkide rajamist puudutavates vaidluses.


IT-vaidluste eri

Saame auga märkida, et meil on Eesti üks suuremaid IT valdkonna meeskondi, kel on partner Priit Lätt´i eestvedamisel olnud võimalus esindada klienti Eesti esimeses bitcoini-vaidluses, Eesti suurimas IT-hanke vaidluses ning ka Eesti ID-kaardi turvariske puudutavates erakorralistes ja mastaapsetes vaidlustes.


Restruktureerimiste eri

Nõustame paljusid rahvusvahelisi kontserne keeruliste restruktureerimiste läbiviimisel, sh ka restruktureerimisega seotud vaidluste lahendamisel. Tulenevalt PwC Legali unikaalsest positsioonist – meie võrgustikus töötab enam kui 3500 juristi 95 riigis – suudame kokku panna restruktureerimisplaane ja struktuure ka mastaapsetele rahvusvahelistele ettevõtetele ja organisatsioonidele ning aidata vaidluste korral.


Töövaidluste eri

Ühena vähestest täisteenust pakkuvatest advokaadibüroodest oleme välja arendanud ka eraldi töövaidlustele spetsialiseerunud ekspertrühma, kelle kaasuste seas on nii tööjõu rendiga tegelevate rahvusvaheliste ettevõtete vaidlusi, aga ka kompleksseid vaidlusi, mis käsitlevad motivatsioonipakette, konkurentsikeelde, töötervishoidu, andmekaitset jpm.


Tugev kompetents haldus- ja konstitutsiooniõiguses

Esindame kliente, sh riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi haldusõiguslikes vaidlustes, sh regulatiivsetes küsimustes. Eraõiguslikele klientidele aitame leida suhtluses riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega soovitud tulemuse. PwC Legal advokaatidel on märkimisväärne kogemus klientide esindamisel halduskohtumenetluses, sh mitmetes pretsedenti loovates vaidlustes riigiabi, riigivastutust, riigivara võõrandamist ning vara sundvõõrandamist puudutavates vaidlustes. Meie vaidluste meeskonnal on läbi aastate olnud võimalus osaleda kokku kuues põhiseaduslikkuse vaidluses, millest kaalukamad on nn tühja kasseti tasu vaidlus ja kaubamärgivaidluste õigusabikulude piirmäära vaidlus. Vaidluste ärahoidmiseks ja ennetamiseks koostame kliendi huvides õigusarvamusi ja ettepanekuid regulatiivse keskkonna muutmiseks ja täiendamiseks ning osaleme erinevate erialaorganisatsioonide töögruppide töös.


Tugev kompetents vahekohtumenetlustes

Mitmed meie advokaadid osalevad regulaarselt vahekohtute töös ning aitavad kliente keerulistes rahvusvaheliste arbitraažiasjade lahendamisel. Samuti nõustame ja esindame kliente kohtutes seoses vahekohtu lahendite vaidlustamise, tunnustamise ja täitmisega erinevates riikides.


Meeskond

Indrek Leppik

Partner / Vaidluste lahendamise valdkonna juht, PwC Legal

+372 5621 0872

E-post

Priit Lätt

Partner / Intellektuaalomandi ja IT, maksuvaidluste ning riigihangete valdkonna vastutav partner, PwC Legal

+372 511 9628

E-post

Indrek Kukk

Vandeadvokaat / Avaliku õiguse ja regulatsioonide valdkonna juht, PwC Legal

+372 520 6097

E-post

Erki Fels

Vandeadvokaat / Riigihangete valdkonna juht, PwC Legal

+372 5349 3777

E-post

Jana Tudelep

Vandeadvokaat, PwC Legal

+372 5386 6645

E-post

Karin Marosov

Juhtivpartner / Kinnisvara- ja ehitusõiguse ning äritehingute valdkondade juht, PwC Legal

+372 518 9852

E-post

Indrek Ergma

Partner / Vandeadvokaat / Ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht, PwC Legal

+372 529 4580

E-post

Mari Kelve-Liivsoo

Advokaat, PwC Legal

+372 5341 0942

E-post

Valik tehtud töid

 • Ehitusettevõtja Aivar Tuulbergi kaitsmine nn Savisaare protsessis, kus Harju Maakohtu 14.01.2020 kohtuotsusega mõisteti klient õigeks.
 • VEB Fondi sertifikaadiomanike esindamine skandaalses VEB Fondi asjas, kus muu hulgas esitasime halduskohtule riigi vastu enam kui 10 000 000 euro suuruse kahju hüvitamise nõude.
 • Tartu Linnavalitsuse nõustamine eelmise kümnendi ühes suurimas ja enimtuntud planeerimisvaidluses – Est-For Investi arendatava Tartu maakonda rajatava biorafineerimistehase riikliku eriplaneeringu vaidlustamine. 
 • Esindasime klienti pretsedento loovas kinnisvara valdkonna vaidluses, kus püüti luua petuskeem varjamaks ettevõtte üleminekut kinnisvaraarenduse lõppfaasis, millega osa müümata kortereid võõrandati mitterahalise sissemakse ja müügilepinguga erinevatele isikutele ning tulemuseks oli arendaja varatuks muutumine. Kohus hindas kinnisvaraarenduse kui ettevõtte tegevuse spetsiifikat ja nõustus, et kui kortermaja arenduse lõppfaas seisneb üksnes korteriomandite müümises, siis on see sellises faasis oleva ettevõtte ainuke tegevus ja selle üleandmisel läheb ettevõte üle. Meie kliendi hagi rahuldati täies mahus.
 • Bank Sankt-Peterburgi esindamine vaidluses, mis puudutas kohtutäiturilt ametialase rikkumise tõttu viivise nõudmist. Riigikohus andis vaidluse vältel mitmel korral põhimõttelisi juhiseid, muutes ühtlasi ka oma samas asjas varem antud seisukohta. Kogu viivist ei suutnud täitur tasuda ja kliendil saamata jäänud summas on pretsedenti loov vaidlus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ja riigiga pooleli. 
 • Eesti loomeliitude esindamine nn “tühja kasseti tasu” vaidlustes, et kehtestada autoritele ja teistele õiguste omajatele kõrgetasemeline kaitse infoühiskonnas, mis võimaldaks neil saada oma teoste kasutamisel nõuetekohast tasu.
 • Eesti Raudtee esindamine Riigikohtus pretsedendi loonud Rahandusministeeriumi riikliku järelevalve vaidluses. 
 • Rahvusvahelise digiturva lahendusi pakkuva Gemalto esindamine Eesti eID hankelepingu täitmisest tõusetunud vaidlustes.
 • Ettevõtja Kristian Allikmaa esindamine mastaapses, 1,25 miljoni euro suurust tehingut puudutavas vaidluses investeerimisfirmaga Cresco Väärtpaberid.
 • MTÜ Eesti Roheline Liikumine esindamine Reidi tee ehitust ja sellega seotud keskkonnamõju hindamist puudutavas kohtuvaidluses Tallinna linnaga.
 • Töötukassa esindamine kohtupraktikas enim tsiteeritud hankevaidluses Corpore vs Töötukassa, kus Riigikohus selgitas, et iga viga ei tähenda pakkuja ebausaldusväärsust ning et pakkuja kvalifitseerimata jätmine pisimagi vea korral ei ole proportsionaalne. 
 • Eesti Raudtee esindamine liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimise ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hankevaidluses. Tegemist on kõige suurema raudteetaristu renoveerimise projektiga Eestis. Hankelepingu maksumus 15.6 miljonit eurot. 
 • Kaitseväe esindamine ajateenijate ja tegevväelaste sõidukijuhtide koolituse raamhankes. Vaidluse tegi erakordseks vaidlustajate arv: 5 sõidukoolituse pakkujat. Vaidluse sisuks oli hindamiskriteeriumidega manipuleerimise lubatavus ja EL direktiivi otsekohaldumine. 
 • Tartu linna esindamine Eesti suurimas bussiliiniveo hankes, millega Tartu tagas 10 aastaks avaliku liiniveo uute keskkonnasäästlike gaasibussidega. Hankelepingu maksumus 66 miljonit eurot.
 • CGI esindamine Maanteeameti infosüsteemide tarkvara testimise hankevaidluses. Tegemist oli 2015. a suurima maksumusega infotehnoloogia hankega - raamlepingu eeldatav maksumus on 6.2 miljonit eurot.
 • Tieto Estonia esindamine sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS2 vaidluse kohtuvälisel lahendamisel. 
 • Tantsukooli JJ Street esindamine pretsedenti loovas Riigikohtu vaidluses Eesti Esitajate Liiduga, mis puudutas küsimust, kas tantsukoolil on kohustus maksta oma tundides esitava muusika eest tasu või mitte.
 • Globaalse nutikaid elektrilahendusi pakkuva tehnoloogiaettevõtte Ensto Enseki nõustamine mitmesugustes tööõigust puudutavates küsimustes, mh läbirääkimistes ametiühingutega ning esindamine töövaidlustes.
 • Eesti juhtiva renditööjõuga tegeleva ettevõtte EstEmploy OÜ nõustamine mitmesugustes tööõigust puudutavates küsimustes, läbirääkimistes ametiühingutega ning esindamisel töövaidlustes.
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla, mis opereerib 11 kliinikut ja milles töötab enam kui 1700 inimest, nõustamine tööõigust puudutavas vaidluses turvakaamerate kasutamist puudutavas küsimustes.
 • Väinamere Liinid OÜ esindamine kahju hüvitamise nõudes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastu, mis puudutas võimaliku ebaseadusliku riigiabi andmist konkurendile.

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast