Skip to content Skip to footer
Search

Maksuvaidlused

Globaalsete jõudude koondumine on kogu maailmas märkimisväärselt suurendanud nii maksuauditite, maksuotsuste kui maksuhalduritega peetavate vaidluste arvu ja mahtu. See fenomen puudutab peaaegu kõiki maksude sissenõudmise valdkondi, sealhulgas otseseid makse (nii riigisisesel kui rahvusvahelisel tasandil) ja kaudseid makse (nt käibemaksu ning kaupade ja teenuse maksu), samuti spetsiifilisi valdkondi nagu tolliküsimused, maksupettused ja majandusalased maksuvaidlused. See uus olukord muudab veelgi tähtsamaks auditite ja vaidluste ennetamise tehnikad, sest hargmaistel ettevõtjatel lasub pidev konkurentsisurve oma üleilmse äritegevuse efektiivseks ja tõhusaks struktureerimiseks. Hargmaised ettevõtjad peavad välja töötama koordineeritud üleilmse lähenemisviisi audititele ja vaidlustele, võtma kasutusele ennetavad meetmed (nt siduvad eelotsused ja tihedama suhtluse maksuhalduritega) ning kombineerima nii traditsioonilisi kui uusi alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme, et saavutada parimad võimalikud tulemused.


Kuidas saab PwC aidata?

Meie maksuküsimuste ja vaidluste lahendamise võrgustik saab Teil aidata paremini mõista oma ettevõtte riske ja nõrku kohti ning juhtida kogu maailmas Teie maksuvaidlusi, auditeid ja maksualaseid uurimisi. Võime aidata Teil rakendada sidusaid ja töökindlaid praktikaid ja tegevuspõhimõtteid.

Pakume maksuküsimuste ja vaidluste lahendamise teenuseid viies põhivaldkonnas:

 • Maksuvaidluste ennetamise tehnikad
  Saame aidata Teil välja töötada mõistlikud tegevuspõhimõtted ja protsessid, mille abil luua töökindlaid mudeleid ning aidata kindlustada Teie organisatsiooni auditite ja vaidluste vastu.
 • Maksuauditi juhtimise praktikad
  Õppides tundma Teie organisatsiooni ja selle tegevuspõhimõtteid, saame Teil aidata tõhusalt juhtida maksuauditeid ja maksualaseid uurimisi.
 • Alternatiivsed viisid maksuvaidluste lahendamiseks
  Kohaliku ja rahvusvahelise tasandi koostöös Teiega saame aidata rakendada praktikaid, mille abil vähendada või ära hoida pikaajalisi vaidlusi või tõenäosust kulukaks kohtuteeks, ning pakkuda Teile oma ekspertteadmisi praktiliselt kõigi maksuvaidluste lahendamise vormide puhul.
 • Maksuauditite ja vaidluste globaalne strateegiline planeerimine
  Me saame aidata Teil välja töötada globaalsed maksuvaidluste lahendamise strateegiad, mis sobivad Teie eesmärkidega ja milles kasutatakse väga mitmeid peamisi maksualaseid lähenemisi. Samuti saame aidata Teil välja töötada strateegiad järjepidevate maksupositsioonide ja -meetodite kujundamiseks kõikjal maailmas ja mitmetes maksutehnilistes valdkondades.
 • Maksuriskide juhtimine, analüüs ja avalikustamine
  Saame analüüsida Teie erinevaid maksupositsioone, mis võivad nõuda finantsaruannete avalikustamist, ja aidata Teil välja töötada mõistlikud tegevuspõhimõtted ja praktikad, mille hulgas on ka sobiv dokumenteerimis- ja avalikustamisalane lähenemisviis. Sellised proaktiivsed sammud on osa põhjendatud ja ratsionaalsest lähenemisviisist, mille abil saate kaitsta oma organisatsiooni maksualaste nõuete rikkumise eest määratavate sanktsioonide ja muude probleemide eest.

Miks PwC?

Meie maksuküsimuste ja vaidluste lahendamise võrgustikku kuuluvad raamatupidajad, majandusteadlased ja tööstussektorite spetsialistid, kellel kõigil on süvateadmised ja põhjalik kogemus vastavas sektoris. Meie eesmärk on aidata Teil maksuauditeid ja vaidlusi ennetada, nende toimumise korral neid tõhusalt juhtida ja need endale soodsalt lahendada.

Kohaliku tasandi teadmised ja tihe suhtlemine ametnikega

Auditite edukas läbiviimine ja probleemide lahendamine sõltub suures osas tihedast suhtlusest maksuhalduritega ning kohaliku tasandi protsesside ja protseduuride süviti mõistmisest. Meie võrgustikus on isikuid, kes kuuluvad kohaliku tasandi erialaorganisatsioonidesse või on endised kõrged maksuametnikud, kel on põhjalik auditite ja vaidluste alane kogemus nii kliendi kui maksuhalduri poolelt.

Globaalne ulatus ja perspektiiv

Meie maksuküsimuste ja vaidluste lahendamise spetsialistid asuvad territooriumitel, mida loetakse agressiivseteks maksude sissenõudmise jurisdiktsioonideks või peetakse maksuperspektiivist lähtuvalt strateegiliselt olulisteks jurisdiktsioonideks. See tähendab, et saame Teile pakkuda sobivat tuge Teie maksuauditi või vaidluse lahendamisel, kus iganes Te seda vajate. Saame vastavalt Teie vajadustele pakkuda nii ühe-, kahe- kui mitmepoolset tuge.

Põhjalikud ekspertteadmised tehniliste küsimuste alal

Maksuhaldurid tegelevad nüüd maksude sissenõudmisega kogu maksuspektrumi ulatuses, mis hõlmab nii otseseid kui kaudseid makse ja ka seonduvaid valdkondi. Sellest tulenevalt peaksid organisatsioonid tagama, et neil on olemas tehnilised spetsialistid selles maksuvaldkonnas, millele audit või vaidlus on suunatud.


Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Võta meiega ühendust

Indrek Kukk

Indrek Kukk

Vandeadvokaat / Avaliku õiguse ja regulatsioonide valdkonna juht, PwC Legal

Tel: +372 520 6097

Karel Romet Pedajas

Karel Romet Pedajas

Vanem maksukonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 614 1800

Simon Suuban

Simon Suuban

Advokaat, PwC Legal

Leia meid ka sotsiaalmeediast