Skip to content Skip to footer
Search

Advokaadibüroo PwC Legal Eesti 2021. aasta kaalukaimad projektid

AUTORIÕIGUSTE KAITSE 

KOPEERIMISHÜVITISE SAAGA I RIIGIVASTUTUS 

Kümme loomeinimeste esindusorganisatsiooni sõlmisid Vabariigi Valitsusega kokkuleppe, mille tulemusena hüvitas valitsus neile kokku 2,85 miljonit eurot. Tegemist on loomeinimestele Euroopa Liidu infoühiskonna direktiiviga ette nähtud, kuid Eesti puuduliku regulatsiooni tõttu ajavahemiku 01.01.2019–31.03.2021 eest saamata jäänud hüvitisega erakopeerimise lubamise eest.


AUTORIÕIGUSTE KAITSE 

MUUSIKATEOSTE VABAKASUTUS 

Esindame Eesti üht suuremat erahuvikooli vaidluses, mis puudutab muusikateoste vabakasutuse erandi kohaldamist eraõppeasutuses. Põhimõtteline ja palju kirgi kütnud vaidlus on tänaseks juba kahel korral jõudnud Riigikohtusse.


PLOKIAHELA TEHNOLOOGIA JA RAHVATERVISE KAITSE

EESTI VAKTSINEERIMISTÕENDI PLATVORM 

Küberturvalisuse lahenduste loojal GuardTime’il valmis vaktsineerimistõendi platvorm VaccineGuard, millele rajati Eesti vaktsineerimistõendi süsteem. Võimalus selliste oluliste ning maailmaparanduslike lahenduste loomise juures kaasa lüüa on alati äärmiselt innustav ja mõtteviisi avardav. Saime anda oma panuse, et sellise suure asja väljatöötamine käiks kiirelt ega takerduks bürokraatia taha. 


DIGITAALNE ÜHISKOND

RAHVUSVAHELINE DIGIJULGEOLEK / ID-KAART

Aitasime rahvusvahelisel digitaaljulgeoleku ettevõttel Gemalto AG (Thales Group) leida lahendused Eesti elektrooniliste isikutunnistustega seotud ja Eesti õiguspraktikas erakordsete vaidluste lõpetamiseks Eesti Vabariigiga.


DIGITAALNE ÜHISKOND

E-RESIDENTSUSE ÕIGUSNÕUSTAJA

PwC on Eesti e-residentsuse meeskonna pikaajaline õigus- ja maksunõustaja. Eesti kui eduka e-riigi ja e-residentsuse programmi hea maine huvides on väga oluline hoida e-residentidele teenuseid osutavate ettevõtjate kõrget teenusestandardit ja laitmatut tausta.


TÖÖSTUS

SUURTEHING EESTI KAITSETÖÖSTUSES 

Aitasime läbi viia suurtehingut Eesti kaitsetööstuses, nõustades Saksa ettevõtet Krauss-Maffei Wegmann tehingus, millega ettevõte omandas 24,9% Eesti kaitsetööstuse ühe lipulaeva, tugevale kasvulainele jõudnud Milrem Robotics’i osalusest.


TÖÖSTUS

STRUKTUURIMUUDATUSED

Nõustasime Euroopa üht juhtivat ehituskeemia tootjat Krimelte OÜ-d mitmetes töödes, mis puudutasid kontserni struktuuri muudatusi. Pärast juhtkonna poolt ettevõtte omandamist on Krimelte panustanud palju struktuuri korrastamisse. Krimelte lai rahvusvaheline haare sai õigusliku tuge meie erinevate riikide nõustajate käest.


TÖÖSTUS

AASTA EKSPORTÖÖR 2021 | ÜLEMAAILMNE EDU

Nõustasime Eesti komeeti tööstusvaldkonnas, merendussektoris tegutsevat ettevõtet SRC Group AS, kes tegeleb peamiselt laevade ehitamise ja remondiga ning kes pälvis riigilt tänavu ka “Aasta eksportöör 2021” auhinna. Kuna tegemist on ettevõttega, kes tegutseb samaaegselt maailma erinevatel kontinentidel, on PwC Legali rahvusvaheline võrgustik saanud selle Eesti ettevõtte edule igapäevase tööga palju kaasa aidata.


METSANDUS

ÕIGLASED HÜVITISED | EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS

Teatud juhtudel võivad looduskaitselised piirangud olla sedavõrd intensiivsed, et kujutavad omaniku jaoks omandikaotust. Euroopa Inimõiguste Kohus lahendab kaebust, mis puudutab erametsa omanikele õiglase kompensatsiooni maksmist seoses metsa majandamist takistavate looduskaitseliste piirangutega.


METSANDUS

STATISTIKA | JUURDEPÄÄS KESKKONNATEABELE

Selleks, et saada ülevaadet metsadest, seal esinevatest muutustest ja raietegevusest, viiakse perioodiliselt läbi statistilist metsainventuuri (SMI). Üleriigiliselt paiknevatelt proovitükkidelt saadud andmeid kasutatakse nii metsapoliitika kujundamisel, metsa seisundi üle järelevalve teostamisel kui ka rahvusvaheliste raportite esitamisel. Mitu keskkonnaorganisatsiooni on pöördunud kohtusse, et saada juurdepääs alaliste proovitükkide asukoha-andmetele. See võimaldaks kontrollida kasutatavate alusandmete ning nende pinnalt tehtavate statistiliste üldistuste usaldusväärsust.


KESKKONNAHOID

METSARAIE NATURA 2000 ALADEL

Esindame Eesti üht aktiivsemat keskkonnaorganisatsiooni Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidluses, mis puudutab metsaraiete teostamist Natura 2000 aladel. Vaidluse keskseks küsimuseks on see, kas ulatusliku metsaraie näol on tegemist tegevusega, mis eeldab enne selleks loa andmist asjakohase keskkonnamõjude hindamise läbiviimist. EMA-d kohtus esindavate Advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaatide sõnul on tegemist selle kümnendi ühe olulisema keskkonnaalase vaidlusega.


KAUBANDUS

EESTI SUURIMATE VEEBIKAUBAMAJADE ÜHENDAMINE 

Koostöös PwC kolleegidega nõustasime Hansapost OÜ-d tehingus, mille tulemusena lõi Kesk-Euroopa juhtiv investeerimisfond Mid Europa Partners Eestit, Lätit, Leedut ja Soomet hõlmava piirkonna suurima e-kaubandusäri.


KAUBANDUS

JAEMÜÜGIPIIRANGUD | ALKOHOLIKAUPLUSTE ANALÜÜS

Tallinna Linnavalitsuse tellimusel ning koostöös PwC Advisors`iga analüüsisime võimalikke jaemüügi piiranguid alkohoolsete jookide müügile spetsialiseerunud müügikohtades. Selgitasime välja, kas õiguslikult on lubatav kohaliku omavalitsuse poolt piirata alkoholi kauplustes alaealiste kaitseks muude kaupade müüki, et piirata ühtlasi alaealiste kokkupuuteid alkoholiga. Analüüsi käigus hindasime kavandatud meetmete vastavust siseriiklikule õigusele ja Euroopa Liidu õigusele, muuhulgas lähtuvalt asjaolust, et piirangud sortimendile võivad olla vastuolus kaupade vaba liikumise põhimõttega.


KAUBANDUS

ÜÜRILEPINGUD

Nõustasime aastakümneid Eestis pesu tootnud ning ka pesupoode pidanud Linette AS-i erinevates üürilepingutega seotud küsimustes. 

 


KOHTUVAIDLUS

EBAÕIGETE ANDMETE ÜMBERLÜKKAMISE VAIDLUS

Esindasime kirjanik Sass Hennot võidukalt kohtuvaidluses eksminister Marti Kuusiku vastu, kus Kuusik nõudis Hennolt väidetavate ebaõigete andmete ümberlükkamist seoses artikliga, kus Henno pakkus Karin Kuusikule toetust koduvägivalla nõiaringist pääsemiseks. Kahe aasta pikkuse kohtuvaidluse tulemusena loobus eksminister Henno vastu esitatud hagist ning nõustus tasuma ka tema menetluskulud summas 21 600 eurot.


KOHTUVAIDLUS

RAIL BALTIC | SUNDVÕÕRANDAMINE

Rail Baltic raudteetrassi rajamiseks tuleb riigil saavutada kokkulepped raudteekoridori jäävate maaomanikega maade omandamiseks. Kui kokkulepet ei saavutata, sundvõõrandatakse kinnistu. Esindame klienti kohtus vaidluses sundvõõrandamise tasu arvestamise põhimõtete üle.


KOHTUVAIDLUS

SKANDAALNE VEB FOND | HÜVITIS

Aastal 1992 jäi Venemaale VEB-panka 64 miljonit dollarit Eesti ettevõtjate raha. Riik on aga aastakümneid võlausaldajaid nörritanud ega täida juba 2010. a tehtud kohtuotsust, mille alusel oleks pidanud riik looma menetluse VEB Fondi sertifikaadiomanikele reaalse rahalise hüvitise maksmiseks. Esindame sertifikaadiomanikke, et saada riik kohtuotsust täitma.


TRANSPORT

ANALÜÜS | RAUDTEETRANSPORDI KORRALDAMINE

Rahandusministeeriumi tellimusel ning koostöös PwC Advisors`iga analüüsisime raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse teiste transpordiliikidega ühendamise võimalusi ja otstarbekust. Õigusliku analüüsi raames hindasime nelja võimaliku arengustsenaariumi õiguslikku teostatavust ja piiranguid lähtuvalt raudteevaldkonda reguleerivast siseriiklikust, rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest.


TRANSPORT

KOHTUVAIDLUS | RIIGIABI | RIIGIVASTUTUS

Õigusemõistmise käigus tekitatud kahju kuulub hüvitamisele äärmiselt erandlikel tingimustel. Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei või riigivastutust siiski ülemääraselt piirata kui kahju tekitamine seisneb EL-i õiguse rikkumises, sh võib EL-i õiguse rikkujaks olla liikmesriigi kõrgeim kohus. Esindame kohtus meretranspordiettevõtjat kahju hüvitamise nõudes riigi vastu, mille aluseks on riigiabi rakenduskeelu eiramisel põhineva nõude lahendamata jätmine kõrgeima astme kohtu poolt.


RIIGIHANKED

VÕIDUD KAITSEHANGETES

Esindasime edukalt välismaa ettevõtjaid laskemoona, punatäppsihikute ja seirevahendite riigihangetes. Kliendid said võimaluse jätkata konkureerimist lepingutele, mille maksumus ületab rahvusvahelist piirmäära. PwC Legal omab kaitsehangetes pikaajalist kogemust, seejuures näeme nii hankija kui ka pakkuja perspektiivi.


RIIGIHANKED

FINANTSKORREKTSIOONIST VÕIB PÄÄSEDA

Isegi ebaoluline eksimus hangete korraldamisel võib kaasa tuua EL-i toetuse tagasiküsimise, kuid hea õigusabi võib olukorra päästa. Esindame suurhaiglat finantskorrektsiooni vaidluses ning oleme juba kahes kohtuastmes saavutanud edu. 

 


RIIGIHANKED

EI LIBEDATELE PERROONIDELE!

Esindasime edukalt Eesti Raudteed perroonide libedusetõrje hankevaidluses. Pakkujatele tuleb sageli üllatusena, et kehv töö minevikus võib nende vastu pöörduda ka uutes riigihangetes. Oleme korduvalt seda kõrvaldamise alust kohtus testinud.


RIIGIHANKED

ÕIGLASEMAD TINGIMUSED ÜHISTRANSPORDIS

Maakondlik ühistransport tugineb avaliku teenindamise lepingutele. Aitasime Eesti suurimal vedajal seda lepingut õiglasemaks muuta.


RIIGIHANKED JA INFOTEHNOLOOGIA 

99,999% | FIVE NINES

Riigi IT-asutus vaidles rahvusvahelise kontserniga, kas riigi tellitud siseturvalisuse tagamisel oluline tehnoloogia peab vastama 99,999% standardile.


INFOTEHNOLOOGIA

TÖÖÕIGUSE KÜSIMUSED | MOTIVATSIOONIPROGRAMM

Nõustasime IT lahendusi pakkuvat ettevõtet Breakwater Technology OÜ mitmetes igapäevastes tööõigusega seotud küsimustes, samuti aitasime luua motivatsiooniprogrammi ning koostasime selle rakendamiseks vajalikud dokumendid.


INFOTEHNOLOOGIA

UUS STRUKTUUR | OPTSIOONIPROGRAMMID

Nõustasime Rush Street Interactive LLC-d, USA kasiino tarkvara arendajat, uue organisatsiooni struktuur sisseseadmisel Eestis. Muuhulgas aitasime klienti optsiooniprogrammide loomisel ja andmekaitse teemadel.


KINNISVARA JA EHITUS

IGAPÄEVANE ÕIGUSNÕUSTAMINE

Colonna Varahaldus OÜ on üks Baltikumi juhtivaid ärikinnisvara investoreid. Oleme uhked meie jätkuva koostöö üle Colonna igapäevasel nõustamisel kinnisvaraõiguse valdkonnas.


KINNISVARA JA EHITUS

MÜÜGILÄBIRÄÄKIMISED | TEHING

Nõustasime Ensto Ensek AS-i, kes arendab ja valmistab töökindlaid ja nutikaid elektriseadmeid elektri jaotusvõrkudele ja hoonetele, Taevakivi tootmishoone müügil LHV pensionifondidele.


KINNISVARA JA EHITUS

IGAPÄEVANE ÕIGUSNÕUSTAMINE

Jagame 25-aastase ehitussektori kogemusega Espak Ehitustööd OÜ missiooni, et töö tuleb teha kiirelt ja kvaliteetselt. Ühiste väärtuste pinnalt on puhas rõõm olla neile õigusküsimuste lahendamisel jätkuvalt partneriks.


KINNISVARA JA EHITUS

KOHTUVAIDLUS | MAKSUD | RENDITÖÖ

Esindasime kohtus ehitussektori ettevõtjaid maksuvaidluses väärtuses enam kui kolm miljonit eurot. Riigikohtusse jõudnud vaidluses oli keskseks küsimuseks, kas ehitusettevõtja vastutab renditööjõu kasutamisel renditööjõu vahendaja maksuvõlgnevuse eest, sh kas renditööjõu suhe võib tegelikkuses vastata töösuhte tunnustele ning tuua kaasa sellega seotud õiguslikud tagajärjed. Kohtud leidsid, et töösuhte tuvastamisel on oluline see, keda töötajad oma tööandjaks pidasid.


KINNISVARA JA EHITUS

UUED KODUD | INNOVATSIOON 

Tallinnast lühikese autosõidu kaugusele looduskaunisse Neeme külla Pärituule teele kerkib Pärituule Residentsid OÜ eestvedamisel peagi 40 innovaatilist moodulmaja, mille projekteerimis- ja ehituslepingut aitasime omalt poolt koostada. Kodea OÜ ehitatavad moodulmajad paistavad silma tehnoloogilise innovatiivsuse ning hea hinna ja kvaliteedi suhte poolest.


KINNISVARA JA EHITUS

KIIRE INTERNET ÜLE KOGU EESTI

Elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamise ning energeetikaprojektide juhtimisega tegelev Corle OÜ nõustamine komplekssete ehituslepingute koostamisel, et veelgi parem ja kiirem internetiühendus jõuaks tuhandetesse ettevõtetesse ja majapidamistesse Eesti erinevais paigus. 


KINNISVARA JA EHITUS

EHITUSLOA MENETLUS

Läänemaal Pullapääl kõrgekvaliteedilist kase ja tamme massiiv- ja liimpuidust mööblit ja mööblidetaile tootev Helland Baltic OÜ on oma tootmist suurendanud. Nõustasime ettevõtet tootmishoone laiendamiseks vajalikus ehitusloa menetluses ning läbirääkimistes naabrite ja Haapsalu linnavalitsusega.


KINNISVARA JA EHITUS

TEHINGUTE NÕUSTAMINE 

Eesti ühe kiiremini kasvava  kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte Elon OÜ igapäevane õigusnõustamine kinnisvaraarendusega seotud küsimustes, sh kinnisvara omandamisele eelnevate õiguslike auditite läbiviimisel ning ostu- ja ehituslepingute koostamisel ja läbirääkimistel.


KINNISVARA JA EHITUS

EESTI HINNALISIM KRUNT

Nõustasime kinnisvaraettevõtet Maakri KVF OÜ-d Tallinna südalinna kõrghoonete piirkonnas Maakri, Lennuki ja Kuke tänava vahelisel alal paikneva pealinna ühe hinnalisima krundi müümisel. Krundi ostis ettevõte Teine arendus OÜ, mis kuulub Eesti kinnisvaramaastiku suurarendaja Capital Mill OÜ omanikele.


KINNISVARA JA EHITUS

TALLINNA IHALDUSVÄÄRSEIMAD ÜÜRIKODUD 

Eesti ühe suurima ja kiiremini kasvava kinnisvarafondi ning Tallinna ihaldusväärsemaid üürikodusid pakkuva Linnakodu OÜ nõustamine kinnisvara finantseerimise küsimustes, et nad saaks pakkuda üüriteenust veelgi parematel tingimustel.


KINNISVARA KORRASHOID 

TEHING | KONKURENTETTEVÕTTE OMANDAMINE 

Nõustasime kinnisvara korrashoiu ja -haldusega tegelevat Stell Eesti AS-i tehingus, millega ettevõte omandas puhastusteenuseid ja -vahendeid pakkuva konkurendi, osaühingu Kyyrix. Tehingu tulemusena sai Stell suurimaks kinnisvara korrashoiu teenuste pakkujaks Lõuna-Eestis.


KRÜPTO

MATERJALIDE TOKENISEERIMINE

Nõustasime krüptovaldkonnas tegutsevat äriühingut Potion Labs OÜ-d innovaatilise DeFi (ing k Decentralised Finance) lahendusega seotud materjalide tokeniseerimisel NFT-ks (ingl k non-fungible tokens) ning suunatud ja avalikke pakkumisi puudutavates õiguslikes ja regulatiivsetes küsimustes tokeniseeritud instrumentidega seonduvalt.


KRÜPTO

SÜSINIKUPROJEKTIDE TOKENISEERIMINE 

Nõustame krüptovaldkonnas tegutsevat äriühingut E-Agronom OÜ-d plokiahelal põhineva süsinikukrediitide (ingl k carbon offset credits) turu Solid World DAO loobumisel säästva arengu eesmärkide (ingl k Sustainable Development Goals) saavutamiseks, sh süsinikuprojektide tokeniseerimisel NFT-deks (ingl k non-fungible tokens) ning suunatud ja avalikke pakkumisi puudutavates õiguslikes ja regulatiivsetes küsimustes tokeniseeritud instrumentidega seonduvalt.


KRÜPTO / FINANTSREGULATSIOONID

UUED KRÜPTOVARAD XCHANGE PLATVORMIL

Analüüsisime erinevate krüptovarade (MANA, OCEAN, OXY, AXS, DYDX, FIL, MIR, MKR) osas, kas tegemist võib olla väärtpaberite või e-rahaga ning kas nimetatud krüptovarad on piisavalt usaldusväärsed, et neid võiks võtta kauplemisele Eesti ühe suurima krüptobörsi xChange platvormil.


KRÜPTO / RAHAPESU TÕKESTAMINE 

BITCOINI TEHINGUTE MONITOORIMINE 

PwC Legal partner, vandeadvokaat Viljar Kähari on viinud läbi rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seminare ning rääkinud, kuidas ja milliste töövahenditega on võimalik jälgida bitcoin’i tehinguid, milliseid pettuseid on läbi viidud ja kuidas neid on avastatud ning kuidas krüptobörsid oma tehinguid ja kliente kontrollivad.


RAHAPESU TÕKESTAMINE

SISEPROTSEDUURIDE KOOSTAMINE JA HOOLSUSKONTROLLIDE LÄBI VIIMINE 

Nõustasime kümneid finantseerimisasutusi ja virtuaalvääringu teenuse pakkujaid rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja finantssanktsioonide kohaldamise siseprotseduuride koostamisel või nende vastavusse viimisel kehtiva õiguse, regulaatorite juhendite ja turupraktikaga. Samuti aitasime koostada või täiendada riskianalüüsi, riskiisu ja riskijuhtimise mudeli dokumentsiooni ning korraldasime koolitusi. Viisime läbi ka põhjalikke hoolsuskontrolle, kus uurisime, kuidas tegelikult toimub kliendisuhte loomine, monitoorimine, tehingute jälgimine, töötajate koolitamine, rahapesu kahtlusega tehingutest teavitamine ja juhtumite menetlemine.


FAKTOORING

KREDIIDIKINDLUSTUS PEAB KATMA KAHJU

Kolm aastat kestnud kohtuvaidluse tulemusena ei pea meie klient tagastama pangale faktooringulepingu alusel saadud väljamakset ega tasuma viivist. Vaidlusalune summa ületas 255 000 eurot. Vaidlus hõlmas rahvusvahelist kaubavedu, kus kauba saaja keeldus loovutatud nõuete eest pangale maksmast ettekäändel, et pole kaupa saanud. Kohus leidis, et kuna faktooringulepingu täitmist tagab krediidikindlustus, siis tagasinõude esitamine meie kliendi vastu oli põhjendamatu.


INVESTEERIMINE 

USALDUSFONDI STRUKTUURI LOOMINE

Nõustasime väga pikaajalise kogemusega kinnisvara- ja pangandussektori esindajaid uue ärikinnisvara fondi struktuuri loomisel usaldusfondina. Fondi mahuks planeeritakse 50 miljonit eurot.


PANGAKONTOD

PANGAKONTODE (MITTE)AVAMINE E-RESIDENTIDELE 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-residentsuse tiimi tellimusel analüüsisime koos PwC Advisors’i nõustajatega, miks Eesti e-residentidele pangakontode avamine on niivõrd keeruline. Suhtlesime Finantsinspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Swedbank’i, Luminor Panga, Coop Panga, SEB Panga ja Justiitsministeeriumi esindajatega. Kaardistasime takistused ning pakkusime lahendusi, mis vähendaks pangateenuste pakkujate ebakindlust e-residentidele pangakontode avamisel ja lihtsustaks koostööd ja andmevahetust riigiasutuste ja pankade vahel, et tõsta riskide maandamise võimekust ja muudaks kergemaks ka järelevalve tegemist.


FINANTSEERIMINE 

TAGATISAGENDINA TEGUTSEMINE

PwC Legal on aastaid pakkunud tagatisagendi teenust suuremate finantseerimistehingute läbiviimisel. Viimasel aastal tuli uue ja innovatiivse kinnisvara ostmise teenusega turule MUM Kodu ja MUM Real Estate, kus investorite huvide kaitseks hoiame tagatisi ning vajadusel oleme valmis neid realiseerima.


FINANTSREGULATSIOONID

TEGEVUSLUBADE TAOTLEMINE JA PIIRIÜLESE TEENUSE PAKKUMINE 

Nõustame mitmeid ettevõtteid investeerimisühingute, makseasutuse, e-raha asutuse, ühisrahastuse ja krediidiasutuse tegevusloa saamisel Finantsinspektsioonilt. Samuti nõustasime e-raha asutust ülepiirilise teenuse pakkuma asumisel. Kuna tegevusloa taotlemisel moodustab õigusnõustamine vaid väikese osa kogu protsessist, siis koostöös PwC finants-, maksu- ja IT-nõustajatega aitasime koostada kõik vajalikud sisedokumendid ning viia läbi ka IT-süsteemide testimised.


FINANTSREGULATSIOONID

OSALUSTE OMANDAMINE 

Nõustasime kliente krediidiasutuse, krediidiandja ja makseasutuse olulise osaluse omandamise protsessis. Selleks viisime läbi hoolsuskontrollid ning aitasime koostada tehingu dokumentatsiooni ja vajadusel suhtlesime Finantsinspektsiooniga.


ÜHISKONDLIK TEGEVUS

FINANTSVALDKONNA ARENDAMINE  

Osalesime FinanceEstonia töögruppides ning aitasime muuhulgas kaasa krediidiandjatele rahapesu riskide juhendi koostamisele, positiivse krediidiriski väljatöötamiskavatsuse täiendamisele, virtuaalvääringu regulatsiooni muudatuste kommenteerimisele, rahapesu tõkestamisega seonduvalt halduskoormuse vähendamisele ning krediidiandjatele võimaluse loomisele, et nad saaksid krediidiotsuste tegemiseks Maksu- ja Tolliametilt maksuinfot.


ÕIGLANE KOHTUPIDAMINE

MAKSUVAIDLUSED | TUNNISTAJA ÜLE KUULAMINE

Astusime koos Riigikohtuga suure sammu edasi õiglase kohtupidamise tagamiseks maksuvaidlustes. Eesti kõrgeim kohus nõustus nimelt väitega, et pelgalt tõik, et isik on haldus- või süüteomenetluses juba ütlusi või seletusi andnud, ei saa õigustada tema tunnistajana üle kuulamata jätmist, kui tal võib olla asja kohta midagi olulist lisada. Tunnistajatele küsimuste esitamine ei ole üksnes maksuhalduri privileeg. Ka tõendite vahetu uurimise põhimõttega on paremini kooskõlas see, kui kohus tunnistajat ise kuulab ja küsitleb. See on oluline põhimõte, mida kohtud on viimastel aastatel läbivalt rikkunud, jättes maksumenetluses seletusi andnud isikud kohtus tunnistajana üle kuulamata.


Leia meid ka sotsiaalmeediast