Skip to content Skip to footer
Search

EMA saavutas kohtus metsaraie peatamise Natura 2000 aladel

12. juuni 2021

Tallinna Halduskohus rahuldas keskkonnaorganisatsiooni Eesti Metsa Abiks (EMA) taotluse ja keelas esialgse õiguskaitse korras metsaraie Natura 2000 aladel. Vaidlus puudutab ühtekokku 106 metsateatist. 

EMA-d kohtus esindavate Advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaatide Indrek Kuke ning Karin Marosovi sõnul on tegemist selle kümnendi ühe olulisema keskkonnaalase vaidlusega. “EMA asus tänavu veebruaris analüüsima, kui palju metsateatisi on Keskkonnaamet viimase aasta jooksul Natura 2000 aladel metsaraiete teostamiseks väljastanud. Selgus, et ohus on kümnetel loodus- ja linnualadel paiknevad kaitsealused metsad ja püsielupaigad,” rääkis vandeadvokaat Indrek Kukk. Ta lisas, et kohtule esitatud kaebus puudutab metsateatisi kaheteistkümnel loodus- ja linnualal. Kaebust ei esitatud alade osas, kus metsaraie oli juba teostatud. 

 

EMA saavutas kohtus metsaraie peatamise Natura 2000 aladel

Märkimisväärne on ka see, et Euroopa Komisjon algatas hiljuti Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses sellega, et Eesti ei rakenda Natura 2000 aladel metsaraiete lubamisel asjakohaselt EL-i õiguses sätestatud keskkonnamõjude hindamise nõudeid. 

“Sarnaselt Euroopa Komisjoni algatatud rikkumismenetluse asjaoludega, tugineme ka meie sellele, et Keskkonnaamet ei ole metsateatisi registreerides viinud läbi asjakohaseid keskkonnamõjude hindamisi,” kinnitas vandeadvokaat. “Euroopa Kohtu järjepideva praktika kohaselt tuleb iga tegevuse puhul, mis ei ole otseselt seotud Natura 2000 ala kaitse-eesmärgi saavutamisega, eeldada selle olulist keskkonnamõju. Ühelgi juhul ei ole vaidlustatud metsateatiste alusel raie teostamine olnud seotud kaitse-eesmärkide saavutamisega, mis tähendab seda, et läbi tulnuks viia asjakohane keskkonnamõjude hindamine, et üldse asuda kaaluma metsaraieks loa andmist,” lisas ta.

Vaidlustatud metsateatiste puhul on Indrek Kuke sõnul oluline arvestada ka nende kumulatiivset mõju. Paljudel juhtudel on ühe loodus- või linnuala osas registreeritud lühikese aja jooksul kümneid metsateatisi. Nt Taarikõnnu-Kaisma linnualal on perioodil 05.10.2020 kuni 17.12.2020 registreeritud ühtekokku 13 metsateatist valdavalt lageraiete teostamiseks ligikaudu 21 hektaril. Seega isegi juhul, kui ühe metsateatise aluse raie teostamise negatiivne keskkonnamõju ei pruugi olla oluline, võib see omada märkimisväärset negatiivset mõju kaitsealustele objektidele koosmõjus. Loodusdirektiivi kohaselt tuleb hinnata kavandatava tegevuse mõju Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele, kui kavandatava tegevuse või projekti puhul, sh koos teiste projektidega, ei ole objektiivselt välistatud olulise negatiivse mõju avaldumine Natura 2000 võrgustiku alale.

Meediakajastusi: 


Võta meiega ühendust

Indrek Kukk

Indrek Kukk

Vandeadvokaat / Avaliku õiguse ja regulatsioonide valdkonna juht, PwC Legal

Tel: +372 520 6097

Leia meid ka sotsiaalmeediast